GRADONAČELNIK / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 18. stavka 5. Pravilnika o radu u upravnim tijelima Grada Rijeke Gradonačelnik Grada Rijeke, 15. prosinca 2015. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o  izmjenama Odluke o radnom vremenu u upravnim tijelima Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o radnom vremenu u upravnim tijelima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/11 i 23/11) članak 2. mijenja se i glasi:

“Tjedno radno vrijeme u trajanju od 40 sati redovno se raspoređuje po osam sati dnevno na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka.

Redovno dnevno radno vrijeme utvrđuje se u vremenu od 08,00 do 16,00 sati, uz mogućnost početka i završetka osmosatnog radnog vremena u intervalu: početak od 07,45 do 08,15 sati i završetak od 15,45 do 16,15 sati.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, za tajnike mjesnih odbora utvrđuje se dnevno radno vrijeme od 08,00 do 16,00 sati.

U redovno radno vrijeme iz stavaka 2. i 3. ovoga članka uključena je i stanka od trideset minuta koja se, u pravilu, koristi u vremenu od 11,00 do 11,30 sati ili od 11,30 do 12,00 sati.”

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

“Puno ili nepuno radno vrijeme može se preraspodijeliti tako da tijekom razdoblja koje ne može biti duže od dvanaest neprekidnih mjeseci, u jednom razdoblju traje duže, a u drugom razdoblju kraće od punog ili nepunog radnog vremena, na način da prosječno radno vrijeme tijekom trajanja preraspodjele ne smije biti duže od punog odnosno nepunog radnog vremena.

Preraspodijeljeno radno vrijeme u razdoblju u kojem traje duže od punog ili nepunog radnog vremena može trajati najduže četiri mjeseca.

Preraspodijeljeno radno vrijeme tijekom razdoblja u kojem traje duže od punog ili nepunog radnog vremena ne može trajati duže od četrdeset osam sati tjedno.

Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom.”

 

 

 

Članak 3.

 

U članku 10. stavku 3. riječi: “četiri godine.” zamjenjuju se riječima: “šest godina.”

 

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

 

 

KLASA: 023-01/15-04/98-63
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 15. prosinca 2015.

 

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.