GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 2. i 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (“Narodne novinebroj 24/06) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 47/06 i 51/08) naziv Odluke mijenja se i glasi: “Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Rijeku”.

 

 

 

Članak 2.

 

U članku 1., članku 2. stavku 1. i članku 4. stavku 1. iza riječi: “članovi vijeća” u određenom padežu dodaju se riječi: “i predstavnicima” u odgovarajućem padežu.

 

 

 

Članak 3.

 

U članku 2. stavku 2., članku 3. stavku 3. i članku 4. stavku 2. riječi: “na žiroračun vijeća nacionalne manjine” brišu se.

 

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/109
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 22. prosinca 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.