GRADONAČELNIK / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 15. stavka 2. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15), Gradonačelnik Grada Rijeke, 23. prosinca 2015. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o određivanju javnih parkirališta
na kojima se obavlja naplata

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata (“Službene novine Grada Rijeke” broj 2/14, 8/15 i 10/15) u članku  2. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

– 1. zona obuhvaća javna parkirališta Riva, Trg kralja Tomislava, S. Cindrića, Muzejski trg, Cambierieva, M. Butkovića, Školjić – pored bazena, I. Filipovića, I. Marinkovića, Trinajstićeva, Laginjina, Tizianova, S. V. Čiče, M. Albaharija, I. Rendića, Lj. Matešića, Senjskih uskoka, Uspon I. Tomee, Omladinska, M. Smokvine, F. Brentinia, Podhumskih žrtava, Studentska, J. Račića, Vodovodna ulica, Šetalište V. Nadzora, Potok (ulice S. Vončine, Potok, J. Završnika, N. Cara, R. K. Jeretova i Z. Petranovića) i V. Dukića.”

 

 

 

Članak 2.

 

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, naknada za parkiranje na javnim parkiralištima Podpinjol, Rikard Benčić i Ulici V. Dukića plaća se radnim danom od 7,00 do 21,00 sat, a subotom od 7,00 do 18,00 sati.”

 

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 15. siječnja 2016. godine.

 

 

 

KLASA: 023-01/15-04/103-63
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 23. prosinca 2015.

 

 

                                                                                      Gradonačelnik

                                                                            mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.