GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i  15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 26. studenoga 2015. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Rijeke
za 2015. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14), u članku 6. stavku 2. iza riječi: “godinama” dodaju se riječi: “neovisno o izvoru financiranja,”.

 

 

Članak 2.

 

U članku 10. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika iz stavka 1. ovoga članka, mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost tijela upravljanja odnosno čelnika proračunskog korisnika ako tijelo upravljanja nije osnovano.

Uplaćeni i preneseni, a neplanirani namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika iz stavka 1. ovoga članka, mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u financijskom planu, uz suglasnost tijela upravljanja, odnosno čelnika proračunskog korisnika ako tijelo upravljanja nije osnovano.”

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

 

 

Članak 3.

 

Članak 13. mijenja se i glasi:

“Prihodi koje proračunski korisnici iz članka 10. stavka 1. ove Odluke ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (vlastiti prihodi), planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun.

Proračunski korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani vlastiti prihodi iz stavka 1. ovoga članka, isključivo do iznosa naplaćenih vlastitih prihoda.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika iz članka 10. stavka 1. ove Odluke, mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, a do visine uplaćenih sredstava, uz suglasnost tijela upravljanja, odnosno čelnika proračunskog korisnika ako tijelo upravljanja nije osnovano.

Uplaćeni i preneseni, a neplanirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika iz stavka 1. ovoga članka, mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u financijskom planu, uz suglasnost tijela upravljanja, odnosno čelnika proračunskog korisnika ako tijelo upravljanja nije osnovano.

Vlastiti prihodi iz stavka 1. ovoga članka, koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, prenose se u narednu proračunsku godinu.

Proračunski nadležna tijela gradske uprave nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 1. ovoga članka.

Proračunski korisnici iz članka 10. stavka 1. ove Odluke obvezni su o ostvarenju prihoda iz stavka 1. ovoga članka tromjesečno izvješćivati proračunski nadležna tijela gradske uprave.

O korištenju prihoda koje proračunski korisnik iz članka 10. stavka 1. ove Odluke ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, odluku donosi tijelo upravljanja, odnosno čelnik proračunskog korisnika ako tijelo upravljanja nije osnovano, po godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana.”

 

 

Članak 4.

 

U članku 33. stavku 1. broj: “59.274.000,00“ zamjenjuje se brojem: “60.389.000,00”, a broj: “16.533.000,00” zamjenjuje se brojem: “16.459.800,00”.

U stavku 2. broj: “2.600.000,00” zamjenjuje se brojem: “1.238.600,00”.

 

 

Članak 5.

 

U članku 36. stavku 3. riječ: “32/11” zamjenjuje se riječima: “3/15 i 93/15”.

 

 

Članak 6.

 

U članku 39. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 15% ako se time osigurava povećanje sredstava nacionalnog učešća planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, ako to odobri Gradonačelnik.”

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: “stavka 1.” zamjenjuju se riječima: “stavaka 1. i 2.”

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: “stavka 1.” zamjenjuju se riječima: “stavaka 1. i 2.”.

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/88
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 26. studenoga 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.