GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. studenoga 2015. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke

 

 

I.

 

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke biraju se:

 

 1. EMA KARMELIĆ – članica 
  ANTE JURJEVIĆ – zamjenik članice
 2. STEFAN MATAJA-MAFRICI – član
  MARINA KOSMAT – zamjenica člana
 3. JOSIP UKALOVIĆ – član
  JOSIP TABULA – zamjenik člana
 4. MARKO JOVANOVIĆ – član 
  ANDREJ STARČEVIĆ – zamjenik člana
 5. LEO ŠAMANIĆ – član 
  FILIP MILNERŠIĆ – zamjenik člana
 6. STELA OJTOVIĆ – članica
  MIA MIHELČIĆ – zamjenica članice
 7. IGOR ĐEKANOVIĆ – član
  TOMISLAV BABIĆ – zamjenik člana
 8. LORENA VALENTA – članica 
  MARIN FILČIĆ – zamjenik članice
 9. SAŠA PEŠUT – član
  HRVOJE MIHOLJEVIĆ – zamjenik člana
 10. JELENA IVANČEVIĆ – članica 
  MARINO MILETIĆ – zamjenik članice
 11. IVO PEKIĆ – član
  ANA ČANČAREVIĆ – zamjenica člana

 na vrijeme od tri godine.

 

 

II.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/97
URBROJ: 2170-01-16-00-15-3
Rijeka, 26. studenoga 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.