GRADONAČELNIK / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju odredbe članka 8. stavka 3. Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 49/11 i 46/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke, 15. prosinca 2015. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje
pristiglih prijedloga za dodjelu likovne nagrade Ivo Kalina

 

 

 

I.

 

U Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijedloga za dodjelu likovne nagrade Ivo Kalina (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo), imenuju se:

  1. red.prof.art. Josip Butković – za predsjednika, predstavnik Akademije primijenjenih umjetnosti Rijeka,
  1. mr.sc. Daina Glavočić – za članicu, predstavnica Društva povjesničara umjetnosti Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja,
  1. Dražen Filipović Pegla – za člana, predstavnik Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka,
  1. Vilma Bartolić, viša kustosica, prof. – za članicu, predstavnica Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka,
  1. Plamena Šarlija, prof. – za članicu, predstavnica Grada Rijeke.

 

 

 

II.

 

Zadaće Stručnog povjerenstva utvrđene su Odlukom o likovnoj nagradi Ivo Kalina (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 49/11 i 46/12).

 

 

 

III.

 

Stručno povjerenstvo imenuje se od 1. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2017. godine.

 

 

 

 

 IV.

 

Članovima Stručnog povjerenstva, osim predstavnice Grada Rijeke i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, isplatit će se naknada u iznosu od 3.000,00 kuna bruto, prema nalogu pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu.

 

 

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/15-04/97-63
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 15. prosinca 2015.

 

 

                                                                                        Gradonačelnik

                                                                                mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.