GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97 – ispravak, 47/99 – ispravak i 35/08), članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima (“Narodne novine” broj 110/15), članka 28. stavak 1. Statuta Muzeja grada Rijeke, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. studenoga 2015. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Rijeke

 

 

 I.

 

Za ravnatelja Muzeja grada Rijeke imenuje se mr. sc. Ervin Dubrović.

 

 

II

 

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a teče od 25. prosinca 2015. godine.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim  novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/92
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 26. studenoga 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.