GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju članka 7. stavka 4. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13) Gradonačelnik Grada Rijeke, 17. studenoga 2015. godine, donio je

 

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa
aktivnosti mjesnih odbora
na području Grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

U Povjerenstvo za ocjenu programa aktivnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke imenuju se:

  1. Tamara Fabac, predstavnica civilnoga sektora – za predsjednicu,
  2. Andrej Petrak, predstavnik medija – za člana,
  3. Dragica Fadljević, predstavnica Odjela za gradsku samoupravu i upravu – za članicu.

 

 

Članak 2.

 

Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke razmatra i ocjenjuje prijavljene programe aktivnosti mjesnih odbora te predlaže Odjelu za gradsku samoupravu i upravu konačni raspored sredstava za obavljanje programskih aktivnosti po pojedinom mjesnom odboru.

 

 

Članak 3.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa aktivnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/08).

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/15-04/82-61
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 17. studenoga 2015.

 

                                                                                                         

                                                                                     Gradonačelnik

                                                                            mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.