GRADONAČELNIK / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 46. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke, 10. prosinca 2015. godine, donio je

 

 

ODLUKU
o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad

 

 

 

Članak 1.

 

Povjerenikom za otpad imenuje se GORAN ŠARIĆ, dipl.oec., službenik Grada Rijeke zaposlen na radnom mjestu savjetnika za zaštitu i spašavanje i obrambene pripreme u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.

 

 

 

Članak 2.

 

Zamjenikom povjerenika za otpad imenuje se VINKO RANDIĆ, dipl.iur., službenik Grada Rijeke zaposlen na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za pravne poslove i javnu nabavu u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.

 

 

 

Članak 3.

 

Povjerenik za otpad obavlja poslove propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Zamjenik povjerenika za otpad izvršava obveze povjerenika za otpad u slučaju njegove spriječenosti.

 

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/15-04/96-62
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 10. prosinca 2015.

 

 

 

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.