GRADONAČELNIK / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 14. stavka 2. Pravilnika o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (“Narodne novine” broj 121/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke, 10. prosinca 2015. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Upravljačku skupinu za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016. – 2020. godine imenuju se sljedeći članovi:

     – mr.sc. Andrija Vitezić – Grad Rijeka,

     – Dean Jurčić – Grad Kastav,

     – Branka Velepič – Grad Kraljevica,

     – Danijel Jerman – Grad Opatija,

     – Dario Miculinić – Općina Čavle,

     – Ivona Brentar – Općina Klana,

     – Tatjana Smeraldo – Općina Kostrena,

     – Jadranka Ognjenović – Općina Lovran,

     – Silvija Vickić – Općina Mošćenička Draga i

     – Sanjin Vranković – Općina Viškovo.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/15-04/95-62
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 10. prosinca 2015.

 

                                                                       Gradonačelnik

                                                               mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.