GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06, 121/13 i 26/14), članka 38. stavka 2. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. studenoga 2015. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o imenovanju članova Kazališnog vijeća
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

 

I.

 

Za članove Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka od strane osnivača imenuju se:

– Nenad Šegvić,

– Snježana Prijić- Samaržija,

– Danijel Trinajstić.

 

 

II.

 

Mandat članova Kazališnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Kazališnog vijeća.

 

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/9
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 26. studenoga 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.