GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju odredbe članka 12. stavka 4. Statuta Zaklade Sveučilišta u Rijeci, članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. studenoga 2015. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o imenovanju članice Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci

 

 

I.

 

Za članicu Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci imenuje se Sanda Sušanj, na vrijeme od četiri godine.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/15-01/97
URBROJ: 2170-01-16-00-15-4
Rijeka, 26. studenoga 2015.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.