GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju članka 109. i 188. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. studenoga 2015. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova – Bok

 

 


I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Donosi se Detaljni plan uređenja stambenog područja Drenova – Bok (u daljnjem tekstu: Plan).

Plan iz stavka 1. ovoga članka utvrđen je kartografskim prikazom broj 4.4. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14) pod nazivom D-77.

 

* Privitak – Plan nalazi se na dnu stranice *

Privitak Plan