GRADONAČELNIK / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke je 14. prosinca 2015. godine, donio sljedeću

 

 

O D L U K U
o davanju suglasnosti za zaduženje KD Čistoća d.o.o. Rijeka
kod SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje KD Čistoća d.o.o. Rijeka putem dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 7.500.000,00 kn, kod SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split, za financiranje izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina, pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:

dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR i sa fiksnom kamatnom stopom

Iznos kredita:

7.500.000,00 kn

Korištenje kredita:

u tranšama, zaključno do 30.06.2016. godine

Rok otplate:

6 godina, uključujući poček

Poček:

1 godina, nakon iskorištenja kredita

Plaćanje glavnice:

20 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće plaćanja zadnjeg dana u tromjesečju

Plaćanje kamata:

zadnji dan u tromjesečju – za vrijeme korištenja, počeka i povrata kredita

Obračun kamata:

Obračun kamata vrši se proporcionalnom metodom na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 360 dana u godini (za vrijeme korištenja, počeka i povrata kredita)

Nominalna kamatna stopa

(godišnja, nepromjenjiva): 3,05%

Ukupni iznos kamata (kn):

841.450,52

Naknada za rezervaciju sredstava (kn):

0,00

Naknada za odobrenje kredita (kn):

11.250,00 (0,15% jednokratno)

Ukupan iznos kredita sa kamatama i naknadama (kn):

8.352.700,52

 

Instrumenti osiguranja kredita:

5 (pet) bjanko mjenica KD Čistoća d.o.o. Rijeka s mjeničnim očitovanjem i Izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (obična zadužnica)

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/15-04/93-62
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 14. prosinca 2015.

 

                                                                                          Gradonačelnik

                                                                     mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.