GRADONAČELNIK / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke, 8. prosinca 2015. godine, donio je sljedeću

 

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje HNK Ivana pl. Zajca Rijeka
putem financijskog leasinga kod OTP Leasing d.d.

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje HNK Ivana pl. Zajca Rijeka putem financijskog leasinga u iznosu od 199.999,00 kn bez PDV-a odnosno 249.998,75 kn s PDV-om kod OTP Leasing d.d. za financiranje kupnje rabljenog teretnog vozila MAN TGL 8.180 4 X 2 BB – furgon sa utovarnom rampom pod sljedećim uvjetima:

     – Tip financiranja: Financijski leasing

     – Leasing objekt: rabljeno teretno vozilo MAN TGL 8.180 4 X 2 BB

     – Ponuda dobavljača: AUTO HRVATSKA PSC d.o.o. br. 23032b-15 od 12.11.2015. godine

     – Vrijednost leasing objekta: 199.999,00 kn bez PDV-a odnosno 249.998,75 kn s PDV-om

     – Učešće (20 %): 49.999,75 kn

     – Opcija kupnje: 1.000,00 kn

     – Leasing obrok: 3.847,54 kn

     – Troškovi obrade zahtjeva: 1.874,99 kn

     – Broj leasing obroka: 60, mjesečno

     – Nominalna kamatna stopa: 5,95 %

     – Efektivna kamatna stopa: 6,53 %

    – Uplate pri sklapanju ugovora (učešće i troškovi obrade zahtjeva): 51.874,74 kn.  

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/15-04/86-62
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 8. prosinca 2015.

 

                                                                              Gradonačelnik
                                                                     m
r.sc. Vojko Obersnel, v.r.