GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama  (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 13. stavka 1. podstavka 2. Ugovora o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka od 07. listopada 2015., članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorskogoranske županijebroj 24/09, 11/10 i 5/13 iSlužbene novine Grada Rijekebroj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorskogoranske županijebroj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 –pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. studenoga 2015. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti na
 Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka kojeg je Upravno vijeće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, donijelo na sjednici održanoj dana 19. studenoga 2015. godine.

 

 

Članak 2.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/93
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 26. studenoga 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.