GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Nikola Tesla

 

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Nikola Tesla u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole Nikola Tesla na sjednici održanoj dana 2. prosinca 2015. godine.

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/113
URBROJ: 2170-01-16-00-15-13
Rijeka, 22. prosinca 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.