GRADSKO VIJEĆE / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Godina II. - broj 13.Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2015. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

 

Ovom se Odlukom uređuje davanje na korištenje i privremeno korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: nekretnine) za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta, kao i davanje na korištenje i privremeno korištenje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: pokretnine).  

Sadržaj pojma javne površine određen je odlukom kojom se uređuje komunalni red.

 

 

*Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke nalazi se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/15-01/115
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 22. prosinca 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

Odluka o davanju na korištenje javnih površina