GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju točke III. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini (“Narodne novine” broj 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. studenoga 2015. godine, donijelo je

 

 

IZMJENE
Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2015. godini

 

Članak 1.

 

U Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2015. godini (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15) – u daljnjem tekstu: Plan, rashodi iz članka 1. stavka 2. Plana mijenjaju se kako je utvrđeno u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovih Izmjena Plana.

Tabelarni prikaz iz stavka 1. ovog članka nije predmetom objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”. 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/86
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 26. studenoga 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.