GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. studenoga 2015. godine, donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14,  u daljnjem tekstu: Program) u članku 2. Glavi II. broj: “32.429.000,00” zamjenjuje se brojem: “34.673.000,00”.

U točki 1. broj: “14.607.000,00” zamjenjuje se brojem: “14.657.000,00”.

U točki 2.broj: “735.000,00” zamjenjuje se brojem: “836.000,00”.

U točki 6. broj: “438.000,00” zamjenjuje se brojem: “560.000,00”.

U točki 9. broj: “748.000,00” zamjenjuje se brojem: “818.000,00”.

U točki 10. broj: “12.590.000,00” zamjenjuje se brojem: “13.095.000,00”.

U podtočki 2. broj: “1.346.000,00” zamjenjuje se brojem: “1.851.000,00”.

U točki 11. broj: “1.755.000,00” zamjenjuje se brojem: “3.151.000,00”.

U alineji 1. broj: “1.755.000,00” zamjenjuje se brojem “3.151.000,00”.

Glava III. mijenja se i glasi:

“III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

       UKUPNO:                                                                                                 26.045.000,00 kn

Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste i održavanje  slivnika i to:

           

  1. Održavanje nerazvrstanih cesta   24.453.000,00 kn

      Održavanje obuhvaća:

  1. Redovno održavanje  10.683.000,00 kn

     1.1. Manji zahvati, veći zahvati, ophodnja                                          3.250.000,00 kn

     1.2. Odvodnja oborinskih voda (otvoreni sistem, upojni bunari,

            oštećene linijske rešetke)                                                                 880.000,00 kn

     1.3.Održavanje betonskih graničnika                                                       30.000,00 kn

     1.4.Održavanje svjetlarnika                                                                      10.000,00 kn

     1.5.Održavanje mostova i nathodnika                                                    200.000,00 kn

     1.6.Kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije i hitne inetrvencije

           pri incidentnim situacijama                                                               730.000,00 kn

      1.7.Zaštitne ograde, stupići i branici                                                       730.000,00 kn

      1.8.Sanacija potpornih i obložnih zidova                                                450.000,00 kn

      1.9.Sanacija stjenskih pokosa                                                                700.000,00 kn

      1.10.Održavanje vertikalne signalizacije te obilježavanje

              naziva ulica                                                                                     315.000,00 kn

      1.11.Održavanje horizontalne signalizacije te uređenje parkirnih

              mjesta za invalide                                                                         1.030.000,00 kn

      1.12.Održavanje svjetlosne signalizacije                                              2.288.000,00 kn

      1.13.Nabava i postava prometnih ogledala i ostale opreme                      30.000,00 kn

      1.14.Podizno spustni stupići (pilomati)                                                       40.000,00 kn

  1. Zimska služba       3.756.000,00 kn
  1. Izvanredno održavanje                                    1.680.000,00 kn
  1. Prometni zahvati                                                                               1.058.000,00 kn
  1. Ostali radovi         677.000,00 kn
  1. Upis cesta u zemljišne knjige                                                               365.000,00 kn
  1. Naknada za obavljanje poslova održavanja cesta i za

         obavljanje poslova AUP-a.                                                                  4.003.000,00 kn

  1. Prijelazni radovi              2.231.000,00 kn

 

U okviru stavke izvanredno održavanje, planira se: sanacija odvodnje oborinskih voda na lokacijama: na raskrižju ulica Primorska od kućnog broja 22 do kućnog broja 24, Vrhovo od kućnog broja 1 do kućnog broja 9 i Šumci od kućnog broja 2 do kućnog broja 6, u Ulici Hosti od kućnog broja 71 do kućnog broja 89,u Ulici Pletenci kod kućnog broja 66, u Ulici Mate Balote od kućnog broja 17 do kućnog broja 22B, u Ulici Ivana Gorana Kovačića, u Ulici Bože Starca Jurićeva, u Ulici Grobnička cesta od kućnog broja 21 do kućnog broja 33 i u Ulici Pod ohrušvom kod kućnih brojeva 21 i 19B, izrada projektne dokumentacije te izgradnja nogostupa pristupne ceste s nadvožnjakom uz garažu Zagrad B u Ulici Ivana Pavla II.

Prometni zahvati obuhvaćaju:

1.1. Postava rampi za invalide na nogostupima i na prilazima stambenim zgradama,

1.2. Uređenje mini kružnog raskrižja ulica Zdravka Kučića-Kačjak-Sv. Ana,

1.3. Postava treptača kod pješačkog prijelaza u Ulici Janka Polić Kamova,

1.4. Realizacija projekta “Zone smirenog prometa” oko osnovnih škola i predškolskih ustanova,

1.5. Realizacija projekta “Zone smirenog prometa” Dolac-Strohalova,

1.6. Uređenje zone ograničenog prometa kod Katedrale sv. Vida,

1.7. Spajanje znakova uputno parkirno-garažnog sustava na postojeći optički kabel na lokaciji Ulica Fiorella la Guardija i željeznički kolodvor.

Pod ostalim radovima podrazumijevaju se radovi kao što su izrada projekta, studija, obavijesti, preregulacija prometa prilikom održavanja manifestacija i ostali radovi u funkciji održavanja nerazvrstanih cesta.

Upis cesta u zemljišne knjige podrazumijeva izradu elaborata postojećeg stanja nerazvrstanih cesta.

2. Čišćenje slivnika                                                                                          1.592.000,00 kn
Čišćenje slivnika obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika te čišćenje slivnika unutar površine bivše tvornice “Rikard Benčić”.

Glava IV. mijenja se i glasi:

“IV. JAVNA RASVJETA                                                                               10.061.000,00 kn

– Utrošak električne energije za javnu rasvjetu,                                        6.130.000,00 kn
– Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete
koje podrazumijevaju radove interventnog i preventivnog
održavanja, održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima
te atestiranje elektroinstalacija rasvjete igrališta,                                    3.115.000,00 kn
– Proširenje javne rasvjete                                                                                300.000,00 kn
– Prijelazni radovi                                                                                               516.000,00 kn

 

 

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:
“Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 87.553.000,00 kn.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, prihoda od refundacija šteta, kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i prihoda po posebnim ugovorima”.  

 

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/15-01/95
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 26. studenoga 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.