GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. studenoga 2015. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14, u daljnjem tekstu: Program) članak 2. mijenja se i glasi:

“Gradnja nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

 

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od

7.515.000,00

 

– Cesta 233 dužine 1100 m’ – dio

50.000,00

 

– Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu dužine 80 m’

200.000,00

 

– Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići dužine 2.765 m’ – dio

550.000,00

 

– Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj dužine 780 m’

130.000,00

 

– Spoj ceste “A” na lokaciji Bok Drenova dužine 480 m’

420.000,00

 

– Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju dužine 153 m’

200.000,00

 

– Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići

– Pješački most “Žakalj” preko Rječine dužine 40 m’

– Rekonstrukcija Opatijske ceste dužine 100 m’

– Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac – dužine 702 m’

– Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida-  dužine 1.100 m’

Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica-   dužine 391 m’

– Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu- dužine 815 m’    

– Cesta 102 dužine 70 m’

 

295.000,00

250.000,00

22.000,00

4.500.000,00

450.000,00

100.000,00

50.000,00

298.000,00

 

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od

          1.616.000,00 

 

– Cesta 233 dužine 1100 m’ – dio

566.000,00

 

– Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine 120 m’ – dio

110.000,00

 

– Cesta OU4 Martinkovac  – 120m’-faza projektiranja                                                                            

100.000,00

 

– Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj ulici dužine 780 m’

50.000,00

 

– Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I.faza na Kozali dužine 80 m’

720.000,00

 

– Rekonstrukcija kolnog pristupnog puta – Marinići dužine 46 m’

              70.000,00”.

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

 a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od                     335.000,00

  Gradnja ceste u stambenom naselju Martinkovac dužine 1.307m’                              330.000,00

  Rekonstrukcija kolno pristupnog puta Marinići dužine 70m’                                           5.000,00


b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od                               200.000,00

  Rekonstrukcija kolno pristupnog puta Marinići dužine 70m’                                         30.000,00

  Gradnja ceste u stambenom naselju Martinkovac dužine 1.307m’                            170.000,00″.

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

”Gradnja groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

 a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od                           1.650.000,00

– Nastavak gradnje  javne površine-  Centralna aleja, 1.938 m²                                           1.650.000,00″.

 

Članak 4.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

“Gradnja objekata i uređaja i nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

 

a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom iznosu od

1.402.000,00

– Uređenje objekata tržne djelatnosti

  1.402.000,00“.

 

Članak 5.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 12.718.000,00 kuna.”

 

 

Članak 6.

 

Sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa su Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu koje se nalaze u prilogu (Prilog I.).

 

 

Članak 7.

 

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

*Prilog 1. nalazi se na dnu stranice*

 

KLASA: 021-05/15-01/99
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 26. studenoga 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

Prilog 1