GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 30. studenoga 2015.

Godina II. - broj 12.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 , 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeka” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. studenoga 2015. godine, donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

 

Članak 1.

 

 U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14) članak 2. mijenja se i glasi:

“Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Redni broj

Rashodi

Plan

2015.

Novi plan 2015.

Indeks

1

2

3

4

5(4:3)

 

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

1.

Muzej grada Rijeke

 

 

 

 

Zaštita građe

16.400,00  

19.000,00

116

2.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

 

 

 

 

Zaštita građe

40.000,00  

40.000,00  

100

 

Ukupno I.:

56.400,00  

59.000,00

105

 

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 

 

 

Nepokretna kulturna dobra

 

 

 

1.

Igor Vio                                          

 

 

 

 

Sanacija nadgrobnog spomenika grobnice Bakarčić – Vio

20.000,00  

20.000,00  

100

2.

Rumat d.o.o.

 

 

 

 

Sanacija nadstrešnice i ulaznih vrata zgrade Uljarska 1

25.500,00  

25.500,00  

100

3.

Rumat d.o.o.

 

 

 

 

Sanacija ulaznih vrata zgrade Užarska 2

13.500,00  

13.500,00  

100

4.

Rumat d.o.o.

 

 

 

 

Sanacija ulaznih vrata zgrade Splitska 2

11.500,00  

11.500,00  

100

5.

Saša Dmitrović                             

 

 

 

 

Obnova grobnice Vallentsits

10.000,00  

10.000,00  

100

 

Pokretna kulturna dobra

 

 

 

6.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka                                                    

 

 

 

 

Resturacija brodskog dnevnika parobroda Zvir

4.000,00  

4.000,00  

100

7.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka                                                  

 

 

 

 

Restauracija spasilačkog pojasa s motornog broda Lun-Rijeka

3.000,00  

3.000,00  

100

8.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka                                                  

 

 

 

 

Restauracija zbirke namještaja

10.000,00  

10.000,00  

100

9.

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena opština Rijeka

 

 

 

 

Konzervatorsko-restauratorski radovi na 2 ikone i 2 okvira

17.500,00  

17.500,00  

100

 

Ostali programi

 

 

 

10.

Adamić d.o.o.

 

 

 

 

Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka

21.500,00

21.500,00

100

11.

Filozofski fakultet u Rijeci           

 

 

 

 

Znanstveni skup Dijalozi s baštinom 5

5.000,00

5.000,00

100

12.

Filozofski fakultet u Rijeci           

 

 

 

 

Znanstveni skup Sedam stoljeća augustinskog samostana                                    

30.000,00

30.000,00

100

13.

Franjevački samostan Trsat

 

 

 

 

Zbornik radova 500. obljetnica osnutka franjevačke provincije Bosne Hrvatske

20.000,00

20.000,00

100

14.

Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o

 

 

 

 

Publikacija Vrbnik, grad i spomenici

20.000,00

20.000,00

100

15.

Udruga Incunabulum

 

 

 

 

Romania Croatica II

10.000,00

10.000,00

100

16.

Udruga Podmorničara Pula

 

 

 

 

Projekt 53. ISC u RH 2016.

30.000,00

30.000,00

100

17.

Udruga Pro torpedo Rijeka

 

 

 

 

Priprema tiska Zbornika VI. Međunarodne konferencije o industrijskoj baštini

5.000,00

5.000,00

100

18.

Vanja Viković

 

 

 

 

Riječka povijest – Guvernerova palača

15.000,00

15.000,00

100

 

Ukupno II.:

271.500,00

 271.500,00

100

 

III. Kapitalna ulaganja u programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke

 

 

 

1.

Motorni brod Galeb

 

 

 

 

Radovi na održavanju, trošak boravka broda na Vinodolskom pristaništu

388.000,00  

805.000,00

207

2.

Trg pul Vele Crikve

 

 

 

 

Izrada glavnog projekta prezentacije arheološkog lokaliteta i uređenja Trga i tisak znanstvene monografije

870.000,00

693.400,00

80

3.

Gradina Trsat

 

 

 

 

Izrada konzervatorskog elaborata i snimke postojećeg stanja

120.000,00

120.000,00

100

4.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić

 

 

 

 

Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova

1.146.100,00

1.956.100,00

172

5.

Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

   

 

 

 Sanacija kapilarne vlage

933.000,00

590.000,00

63

6.

Kuća Colazio

   

 

 

Imovinsko-pravna priprema i izrada idejnog projekta rekonstrukcije

135.000,00

135.000,00

100

7.

Sanacija i obnova zgrade Muzeja grada Rijeke

 

 

 

 

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i obnovu pročelja i krova

70.000,00

      70.000,00

100

8.

Sanacija zida na Klobučarićevom trgu

 

 

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i povratku srednjevjekovnog zida na Klobučarićevom trgu

0,00

110.000,00

0

 

Ukupno III.:

3.662.100,00

4.479.500,00

122

 

IV. Kapitalne donacije

 

 

 

1.

Tehnički fakultet Rijeka – primjena 3D tehnologije u prezentaciji baštine

 

 

 

 

Digitalizacija i izrada postava prezentacije riječke baštine temeljem 3D tehnologije

50.000,00

50.000,00

100

2.

Sveučilište u Rijeci – Centar za industrijsku baštinu – stvaranje baze lokalne baštine

 

 

 

 

Unapređenje web baze podataka u obliku interaktivne web stranice vezane za baštinu

50.000,00

 86.000,00

172

3.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

 

 

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

4.000.000,00

 3.789.000,00

95

4.

KD Kozala d.o.o. – Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

 

 

 

 

Izvođenje zaštitnih radova na grobljima 

80.000,00

80.000,00

100

5.

Franjevački samostan Trsat – oslik kapele Sv. Antuna

 

 

 

 

Restauratorsko-konzervatorski radovi na zidnom osliku

0,00

175.000,00

0

6.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Gliptoteka

 

 

 

 

Izložba o Tarsatičkom principiju u Rijeci

0,00

10.000,00

0

 

Ukupno IV.:

4.180.000,00

4.190.000,00

100

 

UKUPNO:

8.170.000,00

9.000.000,00

110

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/15-01/96
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 26. studenoga 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.