GRADONAČELNIK / Utorak, 10. studenoga 2015.

Godina II. - broj 11.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 11. Ugovora o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09,11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke  3. studenoga 2015. godine, donio je

 

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

 

 

I.

 

            U Upravno vijeće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka od strane Grada Rijeke  imenuju se:

              Ankica Šajbić-Šukunda,

            – Jadranka Tomašić.

 

II.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 023-01/15-04/76-60
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 3. studenoga 2015.

 

 

                                                                        GRADONAČELNIK

                                                                 mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.