GRADONAČELNIK / Utorak, 10. studenoga 2015.

Godina II. - broj 11.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke 2. studenoga 2015. godine, donio je

 

 

IZMJENE i DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu

 

 

 

Članak 1.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14) članak 2. mijenja se i glasi:

 

“U 2015. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

R.

br.

Naziv

Plan upravljanja pomorskim dobrom 2015.godine

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom

2015.godine

1.

Uređenje sunčališta, platoa i staze plaže Grčevo – nastavak uređenja

520.000,00

1.223.000,00

2.

Nadzor nad uređenjem plaže Grčevo

0,00

25.000,00

3.

Osiguranje pristupačnosti i uređenje sunčališta na plaži Kostanj

250.000,00

73.000,00

4.

Izvedbeni projekt osiguranja pristupačnosti i uređenje sunčališta na plaži Kostanj

0,00

12.000,00

5.

Izvedbeni projekt sanacije rampe za ulaz u more na plaži Kostanj

0,00

15.000,00

6.

Dohranjivanje plaža šljunkom: Sablićevo-istok, Igralište i Ploče.

400.000,00

291.000,00

7.

Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinsko- obrtnički radovi):

        sanitarnih objekata,

        obalnih zidova,

        obalnih šljunčanih i betonskih puteva,

        sunčališta,

        staza,

        stubišta,

        ograda,

        opreme (tobogana, penjalica, vaterpolo i košarkaškog igrališta, te plutajućih brana)

        dohranjivanje plaža šljunkom – razastiranje i planiranje,

        održavanje stjenskih pokosa na plažama,

        uređenje prilaza plažama,

        uređenje obalnog puta Lungo mare,

        ostalo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353.000,00

8.

Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka

80.000,00

80.000,00

9.

Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa DPK (Dvoranskog plivališta Kantrida)

 

87.000,00

 

87.000,00

10.

Atestiranje platformi  i elektroinstalacija sanitarnih čvorova

11.000,00

11.000,00

11.

Utrošak električne energije za tri platforme za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa DPK

 

8.000,00

 

8.000,00

12.

Utrošak električne energije za sanitarne čvorove

20.000,00

20.000,00

13.

Nabava i postava penjalica i platformi za ulazak kupača u more na plaži Ploče

100.000,00

0,00

14.

Izrada projekta za nabavu i postavu penjalica i platformi za ulazak kupača u more na plaži Ploče

 

0,00

 

30.000,00

15.

Projektna dokumentacija(idejno rješenje, idejni, glavni i izvedbeni projekt) za rekonstrukciju šetnice i proširenje plaže Kostanj

 

80.000,00

 

0,00

16.

 

Projektna dokumentacija za izgradnju šetnice i plaže Bivio –Costabella (idejni, glavni i izvedbeni projekt)  i plaže Ploče –Bivio (idejno rješenje i idejni projekt)

 

80.000,00

 

0,00

17.

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i uređenje postojećih i gradnju novih šetnica uz more na Pećinama od Vile Olga do plaže Srebrena (kod parka Borik)

230.000,00

0,00

18.

Projektna dokumentacija-obalna šetnica s plažama-ZAPAD, faza projekta:Dionica C (Ploče-Bivio): idejno rješenje i geodetski snimak

0,00

70.000,00

19.

Projektna dokumentacija-obalna šetnica s plažama-ZAPAD, faza projekta:Dionica A (Kostabela-Preluk): idejni, glavni i izvedbeni projekt, geodetski snimak i parcelacija

0,00

20.000,00

20.

Izrada novih priključaka na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, dovoda i odvoda vode

 

50.000,00

 

10.000,00

21.

Izrada razvodnih ormara i elektroinstalacijskih vodova za privremene objekte na plažama

50.000,00

10.000,00

22.

Izrada i postava novog sanitarnog objekta na plaži Vila Nora

0,00

124.000,00

23.

Sanacija dijela obalnog zida uz Plažu Dječje bolnice Kantrida

0,00

72.000,00

24.

Sanacija prolaza uz more na plaži Vila Nora do plaže Ploče

0,00

29.000,00

25.

Izvedbeni projekt sanacije stjenskog pokosa na plaži Ružićevo

0,00

99.000,00

26.

Izrada projektne dokumentacije radi urisa u katastar izvedenog objekta:Sanacija zida u Pulskoj ulici

0,00

20.000,00

27.

Izrada projektne dokumentacije radi urisa u katastar izvedenog objekta: Sanacija obalnog zida na Preluci

0,00

20.000,00

28.

Sanacija sunčališta na plaži Lungo mare

0,00

135.000,00

29.

Prospekcija stanja stjenskog pokosa zapadno od plaže S zavoj i davanje mišljenja o stanju stabilnosti

0,00

30.000,00

30.

Izrada geodetskog snimka obale plaže Ploče

0,00

30.000,00

31.

Tehničko rješenje premošćenja šljunčane plažice na zapadnom dijelu plaže Grčevo

0,00

30.000,00

32.

Naknada za vijeće za davanje koncesijskog odobrenja

5.000,00

5.000,00

 

Sveukupno:

2.335.000,00

2.932.000,00

 

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovog Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru sukladno zakonu.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 2.932.000,00 kn.”

 

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke “.

 

KLASA: 023-01/15-04/74-60
URBROJ: 2170/01-15-00-15-2
Rijeka, 2. studenoga 2015.

 

 

                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                       mr.sc.Vojko Obersnel. v.r.