GRADONAČELNIK / Petak, 23. listopada 2015.

Godina II. - broj 10. Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 15. stavka 2. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15), Gradonačelnik Grada Rijeke, 23. listopada 2015. godine, donio je

 

 

ODLUKU
o dopuni Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata (“Službene novine Grada Rijeke” broj 2/14 i 8/15) u članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, naknada za parkiranje na javnom parkiralištu Podpinjol plaća se radnim danom od 7,00 do 21,00 sat, a subotom od 7,00 do 18,00 sati.”

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 31. listopada 2015. godine.

 

 

KLASA: 023-01/15-04/73-60
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 23. listopada 2015.

 

 

                                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                            mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.