GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 28. rujna 2015.

Godina II. - broj 9.Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13 i 152/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09,11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 24. rujna 2015. godine, donijelo je

 

 

 

 

z a k lj u č a k

 

 

  1. U cilju organiziranja i izvođenja profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom te posredovanja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Republika Hrvatska i Grad Rijeka osnivaju Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka.
  1. Prihvaća se Prijedlog ugovora o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, u predloženom tekstu.
  1. Za osnivanje i početak rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, Grad Rijeka će iz Proračuna Grada Rijeke osigurati sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.
  1. Gradonačelnik Grada Rijeke, sklopit će, u ime Grada Rijeke, Ugovor o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka sa Republikom Hrvatskom.
  1. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/76
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 24. rujna 2015.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.