GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 28. rujna 2015.

Godina II. - broj 9.Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. rujna 2015. godine, donijelo je

 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU


I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za prvo polugodište 2015. godine ostvaren je, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu