GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 28. rujna 2015.

Godina II. - broj 9. Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. rujna 2015. godine, donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U
o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za nacionalne manjine
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

I.

 

            Razrješuje se Ivan Bogdanić dužnosti predsjednika Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

 

II.

 

            Za predsjednicu Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance.

 

 

 

III.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/15-01/80
URBROJ: 2170-01-16-00-15-5
Rijeka, 24. 9. 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.