GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 28. rujna 2015.

Godina II. - broj 9.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. rujna 2015. godine, donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U
o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke


 

 
I.

 

            Razrješuje se Bojan Kurelić dužnosti predsjednika Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

II.

 

            Za predsjednika Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Andrej Briščik.

 

 

III.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/80
URBROJ: 2170-01-16-00-15-3
Rijeka, 24. 9. 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.