GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 28. rujna 2015.

Godina II. - broj 9.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. rujna 2015. godine, donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U
o razrješenju člana i izboru članice Odbora za ravnopravnost spolova
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

I.

 

            Razrješuje se Andrej Briščik dužnosti člana Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

 

II.

 

            Za članicu Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Anet Trope.

 

 

III.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/80
URBROJ: 2170-01-16-00-15-3
Rijeka, 24. 9. 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.