GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 28. rujna 2015.

Godina II. - broj 9.Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,  136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici, 24. rujna 2015. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o  izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o visini spomeničke rente (“Službene novine  Primorsko – goranske županije” broj 54/12 i  51/13) u članku 2. stavku 1. podstavku 28. umjesto točke stavlja se  zarez.

Iza podstavka 28. dodaje se novi podstavak 29. koji glasi:

          “- motel Panorama u Rijeci – k.č. 1376/1, k.o. Zamet.”

 

 

Članak 2.

 

U prilogu iz članka 4. stavka 2. Odluke ” POPIS GRAĐEVINA PO ZONAMA, ZONA II” iza riječi: “Hotel Bristol u Rijeci-Krešimirova 12” dodaju se riječi: “Motel Panorama u Rijeci”.

 

 

Članak 3.

 

Članak 9. mijenja se i glasi:

 

“Visina spomeničke rente određuje se kako slijedi:


– 4 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi na području zone I.,

– 3 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi na području zone II.

Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, obveznik plaćanja spomeničke rente koji obavlja tradicionalnu djelatnost u poslovnom prostoru koji se nalazi na području zone I., plaća spomeničku rentu u iznosu od 3 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora.

Pod tradicionalnom djelatnošću, u smislu ove Odluke, razumijeva se: izrada predmeta primijenjene umjetnosti s certifikatom, umjetničkih keramičkih proizvoda te umjetničkih suvenira; restauriranje umjetnina; izrada i popravak glazbenih instrumenata; umjetnički atelieri; usluge trgovine na malo knjigama; restorani; frizerske i brijačke usluge; usluge trgovine na malo cvijećem i biljkama – cvjećarne; usluge izrade ključeva; krojačke usluge; postolarske usluge i usluge turističkih agencija.”

 

 

Članak 4.

 

Odredbe članka 3. ove Odluke ne primjenjuje se na pravomoćna rješenja kojima je utvrđena obveza plaćanja spomeničke rente za 2015. godinu.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/78
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 24. rujna 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.