GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 28. rujna 2015.

Godina II. - broj 9.Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 25. Zakona o muzejima (“Narodne novine” broj 142/98 i 65/09), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. rujna 2015. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Statut Muzeja grada Rijeke

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Muzeja grada Rijeke, u tekstu koji je utvrdilo Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke na sjednici održanoj 14. rujna 2015. godine.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/70
URBROJ: 2170-01-16-00-15-4
Rijeka, 24. rujna 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.