GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 24. kolovoza 2015.

Godina II. - broj 8.            Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 15. stavka 3. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15) Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. kolovoza 2015. godine, donio je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za parkiranje

 

Članak 1.

 

            U Odluci o visini naknade za parkiranje (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 2/14 i 7/15) članak 2. mijenja se i glasi:

“Visina naknade za parkiranje vozila na otvorenom javnom parkiralištu s ograničenim vremenom trajanja u 0A zoni određuje se u iznosu od 10,00 kuna po satu.

Visina naknade za parkiranje vozila na otvorenom javnom parkiralištu s ograničenim vremenom trajanja parkiranja u 0 zoni određuje se u iznosu od 7,00 kuna po satu.

Visina naknade za parkiranje vozila na otvorenom javnom parkiralištu u 1. zoni određuje se u iznosu od 4,00 kune po satu.

Visina naknade za parkiranje vozila na otvorenom javnom parkiralištu u 2. zoni određuje se u iznosu od 3,00 kune po satu.

Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, korisnik javnog parkirališta u Vodovodnoj ulici, Ulici P. Kobeka i Ulici M. Barača može osim satne karte kupiti i cjelodnevnu parkirnu kartu u iznosu od 20,00 kuna koja važi od trenutka izdavanja do isteka radnog vremena javnog parkirališta.

Visina naknade za parkiranje vozila na zatvorenom javnom parkiralištu s neograničenim vremenom trajanja parkiranja, određuje se u iznosu od 6,00 kuna po satu za svaki započeti sat parkiranja.

Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, visina naknade za parkiranje vozila na zatvorenom javnom parkiralištu s neograničenim vremenom trajanja parkiranja – Gomila, određuje se u iznosu od 7,00 kuna po satu.

Odredbe ovoga članka ne odnose se na Ciottinu garažu, javnu garažu Zagrad B, javnu garažu Dvoranskog plivališta Kantrida, javnu garažu Centar Zamet i javno parkiralište na području Preluk.”

 

Članak 2.

 

U članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, visina naknade za tjednu parkirnu kartu u javnoj garaži Zagrad B određuje se u iznosu od 250,00 kuna.”

 

Članak 3.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

“Visina naknade za parkiranje vozila u Ciottinoj garaži radnim danom i subotom, u vremenu od 07,00 sati do 18,00 sati, iznosi 7,00 kuna po satu, a u vremenu od 18,00 sati do 07,00 sati iznosi 3,00 kune po satu.

Visina naknade za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka, nedjeljom i blagdanom, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, iznosi 3,00 kune po satu.

Visina mjesečne povlaštene parkirne karte za parkiranje vozila fizičke osobe (stanara) u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u iznosu od 150,00 kuna.

Visina naknade za mjesečnu parkirnu kartu za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka za fizičku osobu, fizičku osobu-obrtnika i pravnu osobu iznosi 500,00 kuna po vozilu.”

 

Članak 4.

 

                      Iza članka 6. dodaju se novi članci 6.a, 6.b, 6.c i 6.d koji glase:

 

 

 

“Članak 6.a

 

Korisnik parkiranja u Ciottinoj garaži može kupiti tzv. prepaid karticu.

Visina naknade za karticu iz stavka 1. ovoga članka za fizičku osobu iznosi 100,00 kuna.

Visina naknade za karticu iz stavka 1. ovoga članka za fizičku osobu-obrtnika i pravnu osobu iznosi 300,00 kuna.

Kupnjom kartice iz stavka 1. ovoga članka njezin korisnik ostvaruje popust na pružanje usluge parkiranja u iznosu od 10%.

 

Članak 6.b

 

Visina naknade za parkiranje vozila u javnoj garaži Zagrad B radnim danom i subotom, u vremenu od 07,00 sati do 18,00 sati, iznosi 7,00 kuna po satu, a u vremenu od 18,00 sati do 07,00 sati iznosi 3,00 kune po satu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine, visina naknade za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka radnim danom i subotom, u vremenu od 07,00 sati do 18,00 sati, za treći i svaki sljedeći sat parkiranja, iznosi 4,00 kune po satu.

Visina naknade za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka, nedjeljom i blagdanom, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, iznosi 3,00 kune po satu.

Visina naknade za mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu za parkiranje vozila fizičke osobe (stanara) u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u iznosu od 200,00 kuna po vozilu.

Visina naknade za mjesečnu parkirnu katu za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka za fizičku osobu, fizičku osobu-obrtnika i pravnu osobu iznosi 800,00 kuna po vozilu.

Pravo na kupnju mjesečne parkirne karte iz stavka 5. ovoga članka imaju sve fizičke osobe, fizičke osobe-obrtnici i pravne osobe neovisno o mjestu prebivališta odnosno sjedišta.

 

Članak 6.c

 

Korisnik parkiranja u javnoj garaži Zagrad B može kupiti tzv. prepaid karticu.

Visina naknade za karticu iz stavka 1. ovoga članka za fizičku osobu iznosi 100,00 kuna.

Visina naknade za karticu iz stavka 1. ovoga članka za fizičku osobu-obrtnika i pravnu osobu iznosi 300,00 kuna.

Kupnjom kartice iz stavka 1. ovoga članka njezin korisnik ostvaruje popust na pružanje usluge parkiranja u iznosu od 10%.

 

Članak 6.d

 

Vlasnik, odnosno korisnik osobnih električnih vozila i električnih skutera koji će javnu garažu iz članka 6b. ove Odluke koristiti za punjenje elektro vozila, odnosno elektro skutera, ima pravo za tu namjenu, na za to rezerviranim mjestima, koristiti javnu garažu iz članka 6b. ove Odluke, za svako punjenje, najduže dva sata.

Po isteku roka iz stavka 1. ovoga članka vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je elektro vozilo, odnosno elektro skuter premjestiti i parkirati na označenim mjestima za parkiranje u javnoj garaži i platiti naknadu za parkiranje ili napustiti javnu garažu.”

 

Članak 5.

 

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Visina naknade za karticu iz stavka 1. ovoga članka za fizičku osobu – obrtnika i pravnu osobu iznosi 300,00 kuna.”

Stavak 5. briše se.

 

Članak 6.

 

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Visina naknade za karticu iz stavka 1. ovoga članka za fizičku osobu – obrtnika i pravnu osobu iznosi 300,00 kuna.”

Stavak 5. briše se.

Članak 7.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. rujna 2015. godine.

 

KLASA: 023-01/15-04/58-55

URBROJ: 2170/01-15-00-15-1

Rijeka, 24. kolovoza 2015.

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.