GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 24. kolovoza 2015.

Godina II. - broj 8.            Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 15. stavka 2. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15), Gradonačelnik Grada Rijeke, 22. srpnja 2015. godine, donio je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o

određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata (“Službene novine Grada Rijeke” broj 2/14) u članku 1. stavku 6. iza riječi: “Ciottinoj garaži,” dodaju se riječi: “javnoj garaži Zagrad B,”.

Članak 2.

 

            Članak 2. mijenja se i glasi:

            “Javna parkirališta pod naplatom podijeljena su u četiri zone, kako slijedi:

– 0A. zona obuhvaća javna parkirališta Š. Ljubića, F. Kurelca, Dolac, Strohalova, F. Supila i I. Dežmana,

– 0. zona obuhvaća javna parkirališta Tržnica (ulice Riva Boduli, Verdijeva, Zagrebačka, Demetrova, Matačićeva i Wenzelova), Jelačićev trg, Zadarska ulica, Žrtava fašizma, E. Barčića, M. Gupca, Veslarska, I. Zajca, Splitska, Ciottina ulica, Školjić – ulica i Školjić II,

– 1. zona obuhvaća javna parkirališta Riva, Trg kralja Tomislava, S. Cindrića, Muzejski trg, Cambierieva, M. Butkovića, Školjić – pored bazena, I. Filipovića, I. Marinkovića, Trinajstićeva, Laginjina, Tizianova, S. V. Čiče, M. Albaharija, I. Rendića, Lj. Matešića, Senjskih uskoka, Uspon I. Tomee, Omladinska, M. Smokvine, F. Brentinia, Podhumskih žrtava, Studentska, J. Račića, Vodovodna ulica, Šetalište V. Nadzora, Potok (ulice S. Vončine, Potok, J. Završnika, N. Cara, R. K. Jeretova i Z. Petranovića),

– 2. zona obuhvaća javno parkiralište u ulici M. Barača i P. Kobeka.

Zone iz stavka 1. ovoga članka označene su kako slijedi:

  • zona označena je bijelom bojom,
  • zona označena je plavom bojom,
  • zona označena je crvenom bojom,
  • zona označena je žutom bojom.”

 

Članak 3.

 

U članku 3. stavku 1. iza riječi: “Ciottina garaža,” dodaju se riječi: “javna garaža Zagrad B,”.

 

Članak 4.

 

            Članak 6. mijenja se i glasi:

            “Izuzetno od odredbe članka 5. stavka 2. ove Odluke, naknada za parkiranje vozila, i to:

– na javnom parkiralištu Tržnica (ulice Riva Boduli, Verdijeva, Zagrebačka, Demetrova, Matačićeva i Wenzelova plaća se i nedjeljom u vremenu od 7,00 do 12,00 sati,

– u javnim garažama Dvoransko plivalište Kantrida, Centar Zamet i Zagrad B te u Ciottinoj garaži plaća se radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanom u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.”

 

Članak 5.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. rujna 2015. godine.

 

KLASA: 023-01/15-04/56-55

URBROJ: 2170/01-15-00-15-1

Rijeka, 22. srpnja 2015.

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.