OSTALO / Ponedjeljak, 13. srpnja 2015.

Godina II. - broj 7.Na temelju članka 15. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14) i članka 19. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14) Savjet mladih Grada Rijeke na sjednici održanoj 7. srpnja 2015. godine donio je

 

 

P O S LO V N I K
o radu Savjeta mladih Grada Rijeke

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta mladih Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje konstituiranje, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Rijeke, način rada i odlučivanja te druga pitanja od važnosti za rad Savjeta mladih Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).

 

 

Članak 2.

 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovome Poslovniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

Članak 3.

 

Odredbe ovoga Poslovnika primjenjuju se na članove odnosno zamjenike članova Savjeta mladih te na druge osobe koje su nazočne na sjednicama Savjeta mladih i sudjeluju u njegovu radu.

 

 

Članak 4.

 

O pravilnoj primjeni odredaba ovoga Poslovnika brine predsjednik Savjeta mladih.

 

 

II. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

 

 

Članak 5.

 

Savjet mladih mora se konstituirati najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Prvu sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), koji sjednicom predsjeda do izbora predsjednika Savjeta mladih.

Predsjedatelj ima, do izbora predsjednika Savjeta mladih, sva prava i dužnosti predsjednika u pogledu predsjedanja sjednicom.  

Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih.

Nakon izbora predsjednika Savjeta mladih, izabrani predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom.

 

 

Članak 6.

 

Savjet mladih bira predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih većinom glasova svih članova.

Prijedlog za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih dostavlja se predsjedniku Gradskog vijeća u pisanom obliku, uz obrazloženje, do početka održavanja  sjednice Savjeta mladih.

Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka mora biti podnesen od najmanje tri člana Savjeta mladih.

Član Savjeta mladih može sudjelovati u podnošenju prijedloga za samo jednog kandidata za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

 

 

Članak 7.

 

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih obavlja se javnim glasovanjem za svakog od kandidata ponaosob.

Za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika Savjeta mladih izabran je onaj kandidat za kojeg je glasovala većina svih članova Savjeta mladih.

Ako pri glasovanju za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja po istom postupku kao za prvo glasovanje.

Ako su za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih bila predložena više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koja su dobila najviše glasova.

U slučaju da ni u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih članova Savjeta mladih, izborni se postupak ponavlja.

 

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SAVJETA MLADIH

 

 

Članak 8.

 

 Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih.

 Predsjednik Savjeta mladih:

             saziva i vodi sjednice Savjeta mladih,

             predstavlja Savjet mladih prema Gradu Rijeci i prema trećim osobama,

            – obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke i ovim Poslovnikom.

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti u obavljanju dužnosti predsjednika zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Sjednici Savjeta mladih kojoj ne može prisustvovati predsjednik Savjeta mladih prisustvuje u svojstvu člana njegov zamjenik izabran od strane Gradskog vijeća.

 

 

Članak 9.

 

Član Savjeta mladih ima pravo i dužnost prisustvovati sjednicama Savjeta mladih i sudjelovati u njihovom radu.

Ako je član Savjeta mladih spriječen prisustvovati sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik. Zamjenik ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

 

 

Članak 10.

 

Članovi Savjeta mladih imaju pravo predlagati raspravljanje o svim pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade, o pitanjima koji su od značaja za unapređivanje položaja mladih na području grada Rijeke te o svim pitanjima koja su neposredno vezana za njegov djelokrug, a koja su od interesa za mlade.

 

 

IV. SURADNJA SAVJETA MLADIH I GRADSKOG VIJEĆA TE GRADONAČELNIKA

       

 

Članak 11.

 

Savjetu mladih dostavljaju se svi pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća te zapisnici s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima Gradskog vijeća. Gradsko vijeće na prikladan način informira Savjet mladih o svojim aktivnostima.

Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Gradskog vijeća sa Savjetom mladih.

Inicijativu za zajednički sastanak može pokrenuti i Savjet mladih.

Na zajednički sastanak iz stavka 2. ovoga članka mogu biti pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Na prijedlog Savjeta mladih Gradsko vijeće će raspraviti pitanja od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dostave zahtjeva Savjeta mladih, pod uvjetom da je prijedlog podnesen na način i u roku utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih kojeg Savjet mladih odredi dužan je odazvati se pozivima na sjednice Gradskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvješće koji o pitanju iz djelokruga rada Savjeta mladih zatraži Gradsko vijeće.

 

 

Članak 12.

 

Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Gradonačelnika i Savjeta mladih.

Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

 

 

V. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA SAVJETA MLADIH

 

 

Članak 13.

 

Savjet mladih obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

 

 

 

Članak 14.

 

Sjednice Savjeta mladih saziva i vodi predsjednik Savjeta mladih, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenik predsjednika Savjeta mladih.

 

 

Članak 15.

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja tajnik.

Tajnika određuje Ured Grada.

 

 

Članak 16.

 

Savjet mladih održava redovite i izvanredne sjednice.

Redovite sjednice Savjeta mladih održavaju se najmanje jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje jedne trećine članova Savjeta mladih, u roku od 8 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Ako predsjednik Savjeta mladih ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovoga članka, sjednicu će sazvati predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

Članak 17.

 

Sjednica Savjeta mladih saziva se pisanim putem (poštom, elektroničkim putem, telefaksom i drugim za to podobnim tehničkim sredstvima).

Poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Savjeta mladih i pozvanim osobama, u pravilu, najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, kada se radi o stvarima hitne prirode, predsjednik Savjeta mladih može odrediti i kraći rok za sazivanje sjednice i dostavu materijala.

Prema potrebi, poziv za sjednicu Savjeta mladih dostavlja se i upravnim tijelima Grada Rijeke u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz programske aktivnosti Savjeta mladih.

 

 

Članak 18.

 

Savjet mladih može održati sjednicu i pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

 

 

Članak 19.

 

Savjet mladih može u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

 

 

Člana 20.

 

Ako predsjednik Savjeta mladih utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj članova za održavanje sjednice, odgodit će sjednicu.

Započetu sjednicu predsjednik Savjeta mladih će prekinuti:

– ako se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice,

– ako dođe do težeg remećenja reda na sjednici, a predsjednik nije u mogućnosti održati red uz primjenu mjera iz članka 27. ovoga Poslovnika,

– ako je za raspravljanje i odlučivanje o pojedinom predmetu potrebno pribaviti dodatnu dokumentaciju.

U slučaju odgode ili prekida sjednice, predsjednik Savjeta mladih će zakazati sjednicu ili nastavak sjednice za određeni dan i sat.

 

 

Članak 21.

 

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.

Prijedlog dnevnog reda može se na sjednici mijenjati ili dopunjavati na način da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda ili da se prijedlog dnevnog reda dopuni pojedinim predmetom.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima Savjeta mladih se uz prijedlog za dopunu dnevnog reda daju i materijali po predloženoj dopuni.

O predloženoj promjeni dnevnog reda glasuje se na način da se najprije glasuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, a zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom.

Nakon što je utvrđen dnevni red, predsjednik Savjeta mladih može prema potrebi, promjeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

 

 

Članak 22.

 

Ako sjednici nije nazočan izvjestitelj po predloženoj točki dnevnog reda, Savjet mladih može odlučiti da se predmet izostavi s dnevnog reda.

 

 

 

Članak 23.

 

Poslije utvrđivanja dnevnog reda, prelazi se na usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.

Svaki član Savjeta mladih ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, pristupa se raspravi o pojedinim točkama dnevnog reda, redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.

 

 

Članak 24.

 

Na početku rasprave izvjestitelj podnosi kratko obrazloženje o predmetu dnevnog reda.

Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako Savjet mladih ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

Predsjednik Savjeta mladih zaključuje raspravu po pojedinom predmetu kada utvrdi da više nema prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju.

Sjednica Savjeta mladih traje dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

 

 

Članak 25.

 

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako zakonom i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke nije drugačije utvrđeno.

Član Savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

 Smatra sa da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojem osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

 

 

Članak 26.

 

Glasovanje na sjednici je javno, i provodi se dizanjem ruke.

Poslije glasovanja predsjednik Savjeta mladih utvrđuje rezultat glasovanja.

 

 

Članak 27.

 

Red na sjednici osigurava predsjednik Savjeta mladih.

U slučaju da sudionik sjednice svojim ponašanjem ili izlaganjem remeti rad na sjednici, predsjednik ga može opomenuti ili prekinuti u govoru, a može mu i oduzeti riječ.

U slučaju kada narušavanje reda i kršenje odredaba ovoga Poslovnika dovodi u pitanje daljnje održavanje sjednice, predsjednik može sudionika udaljiti sa sjednice.

 

 

Članak 28.

 

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o usvojenim zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuju predsjednik i tajnik Savjeta mladih.

O radu na sjednici Savjeta mladih vodi se i tonski zapis.

 


VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 29.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 47/07 i 41/08).

 

 

Članak 30.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

                                                     

                                                                   Predsjednik Savjeta mladih

                                                                              Saša Pešut, v. r.