GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 13. srpnja 2015.

Godina II. - broj 7.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. srpnja 2015. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke

 

  1. Grad Rijeka će sklopiti ugovor o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Srdoči, koje čine dio građevne čestice urbanističke oznake Cp-11, gruntovnih oznaka prema prijedlogu parcelacije i to: k.č. 1839/5, k.č. 1863/19 i 41/59 suvlasničkog dijela k.č. 5/1116, ukupne površine 1.781,73 m², ukupne vrijednosti 1.867.466,85 kn.
  1. Ponuditeljem za sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 29. svibnja 2015. godine, utvrđuje se trgovačko društvo VIKING d.o.o. Rijeka, Tina Ujevića 26, s ponuđenom zamjenom nekretnina u k.o. Srdoči i k.o. Trsat ukupne površine 971 m2 i plaćanjem razlike u vrijednosti nekretnina koje su predmet zamjene u iznosu od 1.328.221, 85 kn.
  1. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će, u ime Grada Rijeke, ugovor o zamjeni nekretnina s trgovačkim društvom VIKING d.o.o. temeljem kojeg će:
    • Grad Rijeka steći u vlasništvo nekretnine označene kao: k.č. br. 1432/1, k.o. Sušak, površine 423 m2, dio k.č.br. 5/942, k.o. Srdoči, površine 270 m2, dio k.č.br. 5/942, k.o. Srdoči, površine 195 m2, dio k.č.br. 5/336, k.o. Srdoči, površine 55 m2 i k.č. br. 5/952, k.o. Srdoči, površine 28 m2.
    • VIKING d.o.o. steći u vlasništvo nekretnine u k.o. Srdoči označene kao: k.č. br. 1839/5, k.č. br, 1863/19 i 41/59 suvlasničkog dijela k.č.br. 5/1116, uz plaćanje razlike u vrijednosti nekretnina u iznosu od 1.328.221,85 kn, u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o zamjeni nekretnina, odnosno obročno  maksimalno 60 mjeseci ( 5 godina).
  1. Grad Rijeka priznat će trgovačkom društvu VIKING d.o.o. Rijeka trošak izrade parcelacije za zemljište u k.o. Sušak, po računu Geoinženjering-a broj 76/2/1 u iznosu od 8.000,00 kn, po provedbi parcelacije u katastru i zemljišnoj knjizi.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/62
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 9. srpnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.