GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 13. srpnja 2015.

Godina II. - broj 7.Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 147/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. srpnja 2015. godine, donijelo je sljedeću

 

 

 

O D L U K U

 

 

I.

 

Ovom se Odlukom utvrđuje Konačni prijedlog obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka, sa sjedištem u Rijeci.

 

 

 

II.

 

U sastav Urbane aglomeracije Rijeka ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave:

  • Grad Rijeka,
  • Grad Kastav,
  • Grad Kraljevica,
  • Grad Opatija,
  • Općina Čavle,
  • Općina Kostrena,
  • Općina Lovran,
  • Općina Mošćenička Draga,
  • Općina Viškovo.

 

 

III.

 

Konačni prijedlog obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka dostavit će se Ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije radi donošenja odluke iz članka 14. stavka 4. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

 

 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/66
URBROJ: 2170-01-16-00-15-3
Rijeka, 9. srpnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.