GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 13. srpnja 2015.

Godina II. - broj 7.



Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke dana 30. lipnja 2015. godine donio je

 

 

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Poslovnika o radu Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta

 

 

Članak 1.

 

            Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Poslovnik o radu Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/10).

 

 

Članak 2.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/15-04/51-54
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 30. lipnja 2015.

 

                                                                                                                                           GRADONAČELNIK

                                                                                                       mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.