GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 13. srpnja 2015.

Godina II. - broj 7.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. srpnja 2015. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
sportskog područja Rujevica

 

 

Članak 1.

 

            U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

            Površina obuhvata Plana iznosi oko 23,00 ha.”

 

 

Članak 2.

 

            Privitak 1. iz članka 3. stavka 1. Odluke mijenja se i glasi kako je utvrđeno u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 *Privitak 1. nalazi se na kraju dokumenta*

 

KLASA: 021-05/15-01/67
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 9. srpnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.


 

Privitak 1.