GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 13. srpnja 2015.

Godina II. - broj 7.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14) i članka 15. stavka 3. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/15) Gradonačelnik Grada Rijeke dana 23. lipnja 2015. godine, donio je

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za parkiranje

 

Članak 1.

 

U Odluci o visini naknade za parkiranje (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 2/14) u članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Visina naknade za mjesečnu parkirnu kartu za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka za fizičke osobe iznosi 200,00 kuna mjesečno po vozilu, a za pravne osobe i fizičke osobe-obrtnike iznosi 300,00 kuna mjesečno po vozilu.”

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

“Pravo na kupnju mjesečne parkirne karte iz stavka 3. ovoga članka imaju sve fizičke i pravne osobe neovisno o mjestu prebivališta odnosno sjedišta.“

 

 

 

Članak 2.

 

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Visina naknade za mjesečnu parkirnu kartu za parkiranje vozila u javnoj garaži iz stavka 1. ovoga članka za fizičke osobe iznosi 200,00 kuna mjesečno po vozilu, a za pravne osobe i fizičke osobe-obrtnike iznosi 300,00 kuna mjesečno po vozilu.”

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

“Pravo na kupnju mjesečne parkirne karte iz stavka 2. ovoga članka imaju sve fizičke i pravne osobe neovisno o mjestu prebivališta odnosno sjedišta.“

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/15-04/48 -53
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 23. lipnja 2015.

 

 

                                                                                                                      GRADONAČELNIK

                                                                                                                mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.