GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 13. srpnja 2015.

Godina II. - broj 7.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke je dana 5. svibnja 2015. godine donio sljedeću

 

 

 

O D L U K U
o davanju suglasnosti za zaduženje KD Čistoća d.o.o. Rijeka
kod ZAGREBAČKE BANKE d.d

 

 

 

Članak 1.

 

 

            Daje se suglasnost za zaduženje KD Čistoća d.o.o. Rijeka putem dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 4.800.000,00 kn s valutnom klauzulom u EUR, kod ZAGREBAČKE BANKE d.d za financiranje kupnje zemljišta za gradnju sortirnice, pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:

dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR i sa fiksnom kamatnom stopom

Iznos kredita:

4.800.000,00 kn

Korištenje kredita:

jednokratno, odmah po potpisivanju ugovora o kreditu izravnom uplatom na IBAN vlasnika zemljišta temeljem dokumentacije, zaključno do 30.06.2015.godine

Rok otplate:

6 godina, uključujući poček

Poček:

1 godina, nakon iskorištenja kredita

Plaćanje glavnice

20 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće plaćanja glavnice zadnjeg dana u tromjesečju

Plaćanje kamata:

Tromjesečno (zadnji dan u tromjesečju) – za vrijeme korištenja, počeka i povrata kredita

Obračun kamata:

Obračun kamata vrši se proporcionalnom metodom na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 360 dana u godini

Nominalna kamatna stopa

(godišnja, nepromjenjiva): 2,75%

Ukupni iznos kamata (kn):

485.851,67

Naknada za rezervaciju sredstava (kn):

Naknada za odobrenje kredita (kn):

24.000,00 (0,50% jednokratno)

Ukupan iznos kredita sa kamatama i naknadama (kn):

5.309.851,67

 

Instrumenti osiguranja kredita:

5 (pet) bjanko mjenica KD Čistoća d.o.o. Rijeka s mjeničnim očitovanjem i Izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (obična zadužnica)

 

 

 

Članak 2.

 

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/15-04/34-50
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 5. svibnja 2015.

 

 

                                                                                                                      GRADONAČELNIK

                                                                                                                 mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.