GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 13. srpnja 2015.

Godina II. - broj 7.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2015. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14), Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 13. srpnja 2015. godine, donio je

 

 

IZMJENE
Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2015. godinu

 

I.

 

U Planu prijma u službu u Grad Rijeku za 2015. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 1/15), tablica u točki II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se na način kako slijedi:

– kod rednog broja 2., u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, u stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, podstupcu 5.a. i podstupcu 5.b. brojka “0” zamjenjuje se brojkom “1”, a u stupcu 7. brojka “0” zamjenjuje se brojkom “2”;

– u redu “Ukupno”, stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, podstupcu 5.a. brojka “7” zamjenjuje se brojkom “8”, u podstupcu 5.b. brojka “0” zamjenjuje se brojkom “1”, a u stupcu 7. brojka “8” zamjenjuje se brojkom “10”.

 

II.

 

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/15-04/53-54
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 13. srpnja 2015.

 

 

     GRADONAČELNIK
    mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.