GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 15. lipnja 2015.

Godina II. - broj 6.Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14) te članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 11. lipnja 2015. godine, donijelo je

  

 

 

O  D  L  U  K  U
o razrješenju i izboru predsjednice i razrješenju člana i izboru članice Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

I.

 

Razrješuje se Nikolina Milčić dužnosti predsjednice Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Za predsjednicu Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Milena Kraljević.

 

 

III.

 

Razrješuje se Sandro Vizler dužnosti člana Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

IV.

 

Za članicu Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Miomira Milovanović.

 

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/58
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 11. lipnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Čedomir Salević, v.r.