GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 15. lipnja 2015.

Godina II. - broj 6.Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14) te članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 11. lipnja 2015. godine, donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U
o razrješenju i izboru potpredsjednice i razrješenju i izboru članice Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

I.

 

Razrješuje se Any Velnić Perkić dužnosti potpredsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Za potpredsjednicu Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Snježana Petrinić.

 

 

III.

 

Razrješuje se Snježana Petrinić dužnosti članice Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

IV.

 

Za članicu Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Nikolina Milčić.

 

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/58
URBROJ: 2170-01-16-00-15-3
Rijeka, 11. lipnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Čedomir Salević, v.r.