GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 15. lipnja 2015.

Godina II. - broj 6.



Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), odredbi Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (“Narodne novine“ broj 30/14 i 67/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 11. lipnja 2015. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

            Donosi se Plan zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan).

 

 

Članak 2.

 

            Plan iz članka 1. ove Odluke nalazi se u privitku i čini njezin sastavni dio.

 

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

*Plan zaštite i spašavanja nalazi sa u privitku na kraju dokumenta*

 

KLASA: 021-05/15-01/56
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 11. lipnja 2015.

 

   

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Čedomir Salević, v.r.

Plan zaštite i spašavanja