GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 15. lipnja 2015.

Godina II. - broj 6.Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 49/11 i 46/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 1. lipnja 2015. godine, donio je

 

 

ODLUKU
o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina

 

 

I.

 

Dodjeljuje se Likovna nagrada Ivo Kalina za 2013. i 2014. godinu Milijani Babić i Idi Hansson za izložbu pod nazivom “Put yourself in my place – Na mom mjestu”, održana u Galeriji Drugo more u Filodrammatici u razdoblju od 23. rujna do 7. listopada 2014. godine.

 

 

II.

 

Nagrada iz točke I. ove Odluke sastoji se od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade u bruto iznosu od 20.000,00 kn koja se dijeli na jednake dijelove.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”

 

 

KLASA: 023-01/15-04/41-52
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 1. lipnja 2015.

 

 

                                                                                                                      GRADONAČELNIK

                                                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.