GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 15. lipnja 2015.

Godina II. - broj 6.Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14), članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09, 14/13, 22/13 i 25/13 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 11. lipnja 2015. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na
Statut Osnovne škole Škurinje Rijeka

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Osnovne škole Škurinje Rijeka u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2015. godine.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/57
URBROJ: 2170-01-16-00-15-19
Rijeka, 11. lipnja 2015.

 

 

  

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Čedomir Salević, v.r.