GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 15. lipnja 2015.

Godina II. - broj 6.Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 11. lipnja 2015. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune
Statuta Dječjeg vrtića Rijeka

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka na sjednici održanoj 21. svibnja 2015. godine.

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 021-05/15-01/53
URBROJ: 2170-01-16-00-15-4
Rijeka, 11. lipnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Čedomir Salević, v.r.