GRADSKO VIJEĆE / uTORAK, 19. SVIBNJA 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci
rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2015./2016. godinu

 
I.
OCJENA STANJA

 

 1. Dječji vrtić Rijeka

 

Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka, javne predškolske ustanove, koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2015./2016. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz pet centara predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: centar), odnosno kroz 31 podcentar predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: podcentar), u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.

U pedagoškoj godini 2014./2015. redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja ostvaruje se za 3.323 djece, od čega je 626 djece jasličke dobi. Djeca su raspoređena u ukupno 170 odgojnih skupina, od čega se u dvije skupine provodi i program za djecu rane jasličke dobi od šest mjeseci do jedne godine starosti.

Program predškole, koji je od pedagoške 2014./2015. godine obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, u sklopu Dječjeg vrtića Rijeka se ostvaruje za 130 djece, od čega je 38 djece romske nacionalnosti. Program predškole je besplatan za svu djecu roditelja s prebivalištem na području grada Rijeke. Program pohađaju djeca starosti godine dana prije polaska u osnovnu školu, a prema uputi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, djeca romske nacionalnosti i djeca s posebnim potrebama, starosne dobi dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

U odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10) uključuju se djeca s teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema propisima iz područja socijalne skrbi. U Dječji vrtić Rijeka upisano je 83 djece s teškoćama u razvoju, a od čega je 24 djece polaznika odgojno-obrazovnih skupina s posebnim programom za djecu s teškoćama. Rad s djecom s teškoćama u posebnim skupinama organiziran je u centru Krnjevo – jedna skupina za djecu sa cerebralnom paralizom, centru Maestral – pet skupina djece za djecu s autizmom i u centru Veseljko – jedna skupina djece s mentalnom retardacijom.

U sklopu redovitog programa, u Dječjem vrtiću Rijeka provode se programi koji svojim specifičnim sadržajima obogaćuju redoviti 10,5-satni program te za koje je dobivena suglasnost nadležnog ministarstva. Navedeni programi integrirani su u redoviti program te su postali dio standarda predškolskog odgoja u Rijeci. Redoviti program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta provodi se u podcentrima Zamet, Galeb, Krnjevo i Drenova. Provode ga odgajatelji i sportski voditelji – profesori kineziologije. U pedagoškoj 2014./2015. godini upisano je 262 djece u 11 odgojnih skupina. Program ranog učenja engleskog jezika provodi se u podcentrima: Krijesnica, Kvarner, Vežica i Potok, a namijenjen je djeci od četvrte godine života do polaska u školu. Program ranog učenja talijanskog jezika provodi se u podcentrima Podmurvice, Morčić i Pehlin, a namijenjen je djeci od četvrte godine života do polaska u školu. Program ranog učenja engleskog jezika s elementima informatičke pismenosti provodi se u podcentru Turnić, a namijenjen je djeci od četvrte godine života do polaska u školu. U jezične programe upisano je 163 djece raspoređene u osam odgojnih skupina. Program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine provodi se za djecu od jedne do tri godine starosti u podcentru Mirta, a za djecu od treće godine života u podcentrima Mirta, Gardelin, Z. Cviić, Topolino, Belveder i Gabbiano. Program obogaćen katoličkim vjerskim odgojem provodi se u podcentrima: Potok, Delfin, Rastočine i Gardelin, a namijenjen je djeci od navršene treće godine do polaska u školu. Program obogaćen elementima Waldorf pedagogije provodi se u dvije odgojne skupine u podcentru Bulevard za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu.

U okviru Dječje bolnice Kantrida organiziran je poludnevni odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi koja su zbog liječenja prisiljena boraviti u bolnici duže vrijeme. Svi troškovi programa u bolnici Kantrida financiraju se u potpunosti iz proračuna Grada Rijeke te je stoga program za sve roditelje besplatan, bez obzira na njihovo prebivalište. Program svake pedagoške godine pohađa prosječno 50 djece i sa njima rade dvije odgojiteljice.

U Dječjem vrtiću Rijeka je u pedagoškoj 2014./2015. godini zaposlen 481 djelatnik.  Na stručnim poslovima osim 338 odgojitelja radi i 8 pedagoga, 6 psihologa, 5 zdravstvenih voditeljica (viših medicinskih sestara) i 13 stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, od čega ih 7 radi na poslovima rehabilitatora-odgojitelja, a 6 stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila pokrivaju djecu s teškoćama u redovnim skupinama. Za potrebe ostvarivanja sportskog programa zaposlena su dva kineziologa.

Grad Rijeka je 2014. godine sufinancirao predškolsku djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka u ukupnom iznosu od 54.713.900 kuna, čime su se pokrili troškovi za odgojno, administrativno i tehničko osoblje, programsku djelatnost ustanove, program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškolu, programe za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama, otplatu zajma i nabavu opreme.

U Dječji vrtić Rijeka upisana su i djeca koja zadovoljavaju jedan od socijalnih kriterija te se sredstva za njihov boravak osiguravaju u proračunu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. Broj ove djece se mijenja iz mjeseca u mjesec, a roditelji-korisnici usluga dobivaju subvenciju odnosno naknadu od 30% do 100%, ovisno o zadovoljenom kriteriju. Istim iznosom (od 165 do 550 kn) subvencioniraju se roditelji u vrtićima drugih osnivača. Djece korisnika navedenih socijalnih mjera je 849 u tekućoj godini. Pravo na djelomično ili potpuno podmirenje troškova boravka u jaslicama i vrtićima (u iznosu mjesečne cijene za usluge redovitog programa predškolskog odgoja ustanove Dječji vrtić Rijeka), na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, mogu ostvariti roditelji, skrbnici ili udomitelji s prebivalištem ili stalnim boravkom na području grada Rijeke, čija su djeca polaznici jaslica ili vrtića na području grada i okolice.

Navedeni troškovi podmiruju se u cijelosti za djecu iz kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade (državna novčana pomoć) ili kućanstava čiji su ukupni prihodi niži od gradskih cenzusa minimalnih prihoda za određeni broj članova kućanstva, zatim za djecu koja su korisnici prava na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu, udomljenu djecu, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida, djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i djecu civilnih invalida rata.

Korisnicima dječjeg doplatka, Grad Rijeka podmiruje 30% troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima.

Dječji vrtić Rijeka sustavno radi na provedbi Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe  te je uspješno implementirao odredbe istog koje se odnose na definiranje i ustroj programa predškolskog odgoja, normativa za broj zaposlenih odgojitelja, stručnih suradnika i viših medicinskih sestara, propisanog broja sati neposrednog rada odgojno-obrazovnih radnika s djecom, mjera zdravstvene zaštite i prehrane djece, mjerila za financiranje programa te praćenja kvalitete rada predškolskih ustanova. Zbog stalnog rasta potreba djece za redovitim cjelodnevnim programom predškolskog odgoja, postepeno se provode odredbe Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe o maksimalnom broju djece u odgojno-obrazovnim skupinama te o nekim prostornim i tehničkim uvjetima za provedbu programa predškolskog odgoja.

U skladu sa Planom mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 10/14), Grad Rijeka planira provesti statusnu promjenu Dječjeg vrtića Rijeka sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova, zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, na način da će se Dječji vrtić Rijeka podijeliti na šest ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja. Grad Rijeka će pokrenuti postupak provođenja statusne promjene kada se steknu svi preduvjeti (financijski, kadrovski, prostorni, tehnički i drugi preduvjeti) potrebni za njenu provedbu.

Dječji vrtić Rijeka svoju djelatnost ostvaruje u 31 objektu. Tijekom 2014. godine povećan je kapacitet gradske predškolske ustanove za sedam novih skupina i to izgradnjom objekta Mavrica na Pehlinu (pet skupina) te prenamjenom i uređenjem objekta Radost u neposrednoj blizini Osnovne škole Turnić (dvije skupine). Novi vrtići predstavljaju nastavak sustavnog rada Grada Rijeke na povećanju kapaciteta ustanove pa su tako, u posljednje četiri godine, izgrađeni novi objekti s ukupno 440 mjesta. Grad Rijeka je posljednjih godina u izgradnju vrtićkih kapaciteta Dječjeg vrtića Rijeka i obnovu postojećih uložio preko 50 milijuna kuna. Osim navedenog, kroz Riječki program lokalnog partnerstva te u suradnji s mjesnim odborima uređen je niz dječjih igrališta, postavljene su ograde i rasvjeta te je proveden niz akcija za poboljšanje uvjeta života djece i odraslih u Dječjem vrtiću Rijeka.

Prema rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Rijeka u pedagoškoj 2014./2015. godini, povećanje kapaciteta rezultiralo je primitkom sve djece u dobi od tri do šest godina koja zadovoljavaju kriterij zaposlenosti oba roditelja. No, istovremeno je zbog povećanih potreba obitelji i njihove djece za uključivanjem u dječje vrtiće, posebice za uključivanje djece u jasličke programe, na upisima za pedagošku godinu na listama čekanja ostalo još 80 djece jasličke dobi čije molbe udovoljavaju uvjetima natječaja, odnosno zadovoljavaju kriterije prvenstva upisa sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Rijeka“ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13) te Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (KLASA: 003-05/14-01/1 i URBROJ: 2170-54-01-14-1) od 16. travnja 2014. godine. Osim navedenog broja, na listama čekanja nalazi se i 135 djece jasličke, odnosno 157 djece vrtićke dobi koja nisu zadovoljila postavljene kriterije upisa. Među njima nalaze se djeca čiji roditelji imaju prebivalište na području drugih jedinica lokalne samouprave te djeca kojima su jedan ili oba roditelja nezaposleni.

Upravo zbog navedene potrebe za povećanjem kapaciteta vrtića i time primitka većeg broja djece jasličkog uzrasta, Grad Rijeka je tijekom proteklih mjeseci pripremio projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju  objekata podcentara Đurđice i Morčić. Nakon rekonstrukcije odnosno nadogradnje, objekti će imati obuhvat od 10 skupina svaki, čime će se udvostručiti broj skupina u vrtićima Đurđice i Morčić. Sva pripremljena dokumentacija za rekonstrukciju vrtića Đurđice i Morčić dostavljena je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta temeljem otvorenog javnog poziva za osiguranjem sredstava iz fondova Europske unije. Natječaj je raspisao Europski fond za regionalni razvoj. Rekonstrukcijom ta dva objekta dobit će se prostor za upis ukupno 282 djece. Također, u planu je rekonstrukcija objekta podcentra Zamet, čime će se omogućiti povećan obuhvat djece te bitno poboljšati uvjeti njihovog boravka u ovom podcentru.

Pored navedenog, vrijedi istaknuti i da je u suradnji s Talijanskom unijom u planu izgradnja novog vrtića na području Krnjeva, namijenjenog djeci pripadnika talijanske nacionalne manjine, s kapacitetom od 100 djece od čega su planirane dvije jasličke skupine.

 

 1.   Dječji vrtići drugih osnivača

 

Grad Rijeka, osim što širi kapacitete za prijem djece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač, već niz godina sufinancira i redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke. U odnosne je vrtiće prosječno smješteno oko 370 djece s područja grada Rijeke. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe definira broj djece u odgojnim skupinama te upravo prema navedenom standardu i prostornim uvjetima ti vrtići imaju mogućnost primiti, odnosno upisati do najviše 446 djece, a Grad se ugovorno obvezao sufinancirati ih.

Grad Rijeka trenutno sufinancira djelatnost predškolskog odgoja u devet vrtića drugih osnivača, i to: 

 1. Dječji vrtić “Mala vila” čiji je osnivač Društvo prijatelja Waldorfske pedagogije.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2014. godine upisano 48 djece, od čega 40 djece s područja grada Rijeke i osmero djece iz okolnih općina ili gradova raspoređenih u dvije vrtićke i jednu jasličku skupinu.
 2. Dječji vrtić “Maza” čiji je osnivač Zvjezdana Balen-Vuglač.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2014. godine upisano 40 djece od čega 16 djece s područja grada Rijeke i 24 djece iz okolnih gradova i općina raspoređenih u dvije odgojne skupine.
 3. Dječji vrtić “Pinokio” čiji je osnivač Ines Žic.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2014. godine upisano 21 dijete od čega 20 djece s područja grada Rijeke i jedno dijete iz okolnih gradova i općina raspoređenih u dvije odgojne skupine.
 4. Dječji vrtić “Nazaret” i Područni vrtić “Mima” čiji je osnivač Družba sestara Presvetog Srca Isusovoga.
  U vrtiću “Nazaret” je u mjesecu rujnu 2014. godine upisano 64 dijete od čega 58 djece s područja grada Rijeke i šestero djece iz okolnih gradova i općina raspoređenih u tri odgojne skupine. U područnom vrtiću “Mima” upisano je 36 djece od čega 29 djece s područja grada Rijeke i sedmero djece iz okolnih gradova i općina raspoređenih u jednu vrtićku i jednu jasličku odgojnu skupinu.
 5. Dječji vrtić “Zvjezdica mira” čiji je osnivač Družba sestara milosrdnica.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2014. godine upisano 65 djece od čega 49 djece s područja grada Rijeke i 16 djece iz okolnih gradova i općina raspoređenih u tri odgojne skupine.
 6. Dječji vrtić “Snjeguljica” i područni vrtić “Sedam patuljaka” čiji je osnivač Barbara Drezga.
  U vrtiću “Snjeguljica” je u mjesecu rujnu 2014. godine upisano 22 djece od čega 20 djece s područja grada Rijeke i dvoje djece iz okolnih gradova i općina raspoređenih u jednoj odgojnoj skupini. U područnom vrtiću “Sedam patuljaka” upisano je 22 djece od čega 20 djece s područja grada Rijeke i dvoje djece iz okolnih gradova i općina u jednoj odgojnoj skupini.
 7. Dječji vrtić “Mali princ” i Područni dječji vrtić “Mala sirena” čiji je osnivač Sandra Cikač Stjepić.
  U vrtiću “Mali princ” je u mjesecu rujnu 2014. godine upisano 22 djece od čega 17 djece s područja grada Rijeke i petero djece iz okolnih gradova i općina raspoređenih u jednu odgojnu skupinu. U područnom vrtiću “Mala sirena” upisano je 55 djece od čega 44 djece s područja grada Rijeke i 11 djece iz okolnih gradova i općina raspoređenih u dvije vrtićke i jednu jasličku odgojnu skupinu.
 8. Dječji vrtić “Zlatan” čiji je osnivač Vinka Mataija.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2014. godine upisano 20 djece s područja grada Rijeke u jednoj odgojnoj skupini.
 9. Dječji vrtić “Žirafa” čiji je osnivač Marija Šimunović.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2014. godine upisano 40 djece od čega 32 djece s područja grada Rijeke i osmero djece iz vanjskih gradova i općina upisanih u jednu vrtićku i jednu jasličku odgojnu skupinu.

U prosincu 2014. ukupno je u vrtiće drugih osnivača bilo upisano 365 djece s područja grada Rijeke. Djeca su raspoređena u 24 odgojne skupine od kojih je 20 vrtićkih i četiri jasličke odgojne skupine. Osim toga, dječji vrtići “Mala vila”, “Mali princ” i područni vrtić “Mala sirena”, ponudili su šesterosatni program u kojemu je u rujnu 2014. godine upisano ukupno 15 djece, i to u dječjem vrtiću “Mala vila” 13 djece te u dječjem vrtići “Mala sirena” dvoje djece.

Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) je 26. siječnja 2015. godine donio zaključak (KLASA: 023-01/15-04/1-43, URBROJ: 2170/01-15-00-15-35) kojim se prihvaća nastavak sufinanciranja predškolske djelatnosti u 2015. godini za devet dječjih vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke te sufinanciranje predškolske djelatnosti za najviše 20 djece u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke. Sufinancira se redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja sa mjesečnim iznosom od 810,00 kn mjesečno po djetetu, a poludnevni program sa iznosom od 567,00 kn mjesečno po djetetu. U vrtićima drugih osnivača u pedagoškoj 2014./2015. godini upisano je 79 djece čiji roditelji zadovoljavaju jedan od socijalnih kriterija, temeljem čega Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke dodjeljuje subvenciju u iznosu od 165,00 kn po djetetu odnosno 550,00 kn po djetetu mjesečno. 

 

 

II. CILJEVI DONOŠENJA PROGRAMA

 

 1. Dječji vrtić Rijeka

 

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka i Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka donosi Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnikom se utvrđuje postupak upisa djece u Dječji vrtić Rijeka, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.  

Pravilnikom je propisano da prednost pri upisu ostvaruje dijete koje:

– zajedno s oba roditelja ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike Hrvatske,

– dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike Hrvatske,

– dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu Rijeci,

– dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom.

Red prvenstva utvrđuje se metodom bodovanja prema kriterijima koji su detaljno razrađeni u navedenom Pravilniku.

Sukladno Pravilniku, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka za svaku pedagošku godinu donosi Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (u daljnjem tekstu: Odluka). Odluka sadrži: vrste programa predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu, način provođenja upisa te rokove za prijavu djece predškolske dobi u Dječji vrtić Rijeka. Nadalje, Odlukom je propisano da dosadašnji korisnici usluga čija su djeca upisana u Dječji vrtić u tekućoj pedagoškoj godini, podnose zahtjev za nastavak korištenja usluga te ga dostavljaju u Centre predškolskog odgoja. Dakle, svaki roditelj-korisnik usluga koji želi nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića Rijeka dužan je odnosni zahtjev predati u za to predviđenom roku. Odluka sadrži i popis dokumentacije za upis koju roditelji prilažu prilikom upisa, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu.

Tijekom pedagoške 2015./2016. godine, u Dječjem vrtiću Rijeka planira se različitim programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvatiti oko 3.500 djece i to kroz ostvarivanje sljedećih programa sukladno potrebama te interesima roditelja-korisnika usluga i djece:

 Redoviti cjelodnevni program – organiziran u trajanju od 10,5 sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu te je temeljni program u svim dječjim vrtićima jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja – korisnika usluga, a čini 2/3 kapaciteta Dječjeg vrtića Rijeka. Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama u razvoju integrirane u redoviti program.

 Program za djecu od 6 mjeseci do jedne godineplanira se u dvije odgojno-obrazovne skupine sa 10 djece i to u podcentrima Turnić i Krijesnica.

 Program predškole – predstavlja minimum obrazovanja prije polaska u osnovnu školu te je prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i potpuno je besplatan za roditelje – korisnike usluga, a  sufinanciraju ga nadležno ministarstvo i jedinica lokalne samouprave. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole, program predškole za djecu upisanu u Dječji vrtić Rijeka provodit će se u okviru redovitog  programa u trajanju od najmanje 250 sati. Prema uputi nadležnog ministarstva, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama osigurati će se pravo na program predškole i to dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju planiraju se u podcentrima   Krnjevo, Maestral i Veseljko u sedam odgojnoobrazovnih skupina. U sklopu timskog pristupa provodit će se fizikalna terapija, pojačan defektološki tretman, logopedska terapija, psihologijska procjena i praćenje razvoja, a prema potrebi i psihološki tretman djece i roditelja. Osim navedenog nastavit će se s inkluzijom djece s teškoćama u redovite skupine u svim dječjim vrtićima gdje za to postoje uvjeti. Na taj se način planira uključivanje za oko 60 djece s posebnim potrebama.

Programi za nacionalne manjine – u Dječjem vrtiću Rijeka provodi se redoviti cjelodnevni program za djecu talijanske nacionalne manjine u podcentrima Mirta, Zvonimir Cviić, Gabbiano, Topolino, Belveder i Gardelin. Naredne se pedagoške godine planira smještaj djece talijanske nacionalne manjine u sedam odgojnih skupina u navedenim vrtićima, od čega je jedna skupina za djecu jasličke dobi.

Redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima provode se u okviru redovitog cjelodnevnog 10,5 satnog programa u petodnevnom radnom tjednu do pet sati dnevno, a ostvaruju ga po dva odgajatelja. U ove programe mogu se upisati djeca u četvrtoj godini života do polaska u osnovnu školu. U Dječjem vrtiću Rijeka djeci se u okviru redovnih programa nudi: učenje stranih jezika, informatike, sportski program, katoličko vjerski program, program obogaćen elementima Waldorfske pedagogije, program za darovitu djecu te drugi programi koji su prilagođeni interesima djece. U navedene programe se uključuje u prosjeku oko 1.000 djece godišnje.

Program smjenskog rada namijenjen je roditeljima koji rade u smjenama, a organiziran je u podcentru Potok. Planirano je pet odgojnih skupina.

U okviru Dječje bolnice Kantrida organiziran je poludnevni odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi koja su zbog liječenja prisiljena boraviti u bolnici duže vrijeme. Svi troškovi programa u bolnici Kantrida financiraju se u potpunosti iz proračuna Grada Rijeke te je stoga program za sve roditelje besplatan, bez obzira na njihovo prebivalište. Cilj ovog redovitog poludnevnog boravka je uljepšati život djeteta u bolnici te ublažiti psihičke posljedice koje nastaju njegovim boravkom u bolnici i odvajanjem od roditelja. Program svake pedagoške godine pohađa prosječno 50 djece i sa njima rade dvije odgojiteljice te se stoga planira ista situacija i ubuduće.

 

U Dječjem vrtiću Rijeka planira se tijekom pedagoške 2015./2016. godine i nadalje provoditi razne programe i projekte u skladu s potrebama i interesima djece. Kao posebnost, ističe se program zdrave prehrane koji se provodi u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u sklopu kojeg su izrađeni jelovnici usklađeni s piramidom pravilne prehrane. U sklopu programa i nadalje će se provoditi ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka, mikrobiološke ispravnosti obroka i mikrobiološke čistoće objekta u dječjim vrtićima. Vrijedi istaknuti da je djeci upisanoj u Dječji vrtić Rijeka koja boluju od celijakije, ponuđena bezglutenska prehrana koja se priprema u zasebnoj kuhinji. Dječji vrtić Rijeka će i nadalje biti partner Učiteljskog fakulteta u provođenju projekta „Centar istraživanja djetinjstva“ te vježbaonica za edukaciju studenata.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Rijeka. Financiranje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Rijeka predstavlja zakonsku obvezu, a konkretnije je uređeno Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko- goranskoj županiji („Službene novine Primorskogoranske županijebroj 10/11). Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Rijeka“ od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/04, 26/08 i 40/09) određena je, između ostalog, skala po kojoj roditelj-korisnik usluga s prebivalištem na području grada Rijeke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni vrtićkih programa. Skala se tako kreće od najnižih 385,00 kuna za poludnevni boravak organiziran u posebnoj odgojnoj skupini poludnevnog boravka do najviših 720,00 kuna za cjelodnevni boravak ili poludnevni boravak organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka.

Puna mjesečna cijena usluga utvrđena je u iznosu:
a)   redoviti cjelodnevni 10,5 satni program …………………………………………………… 2.167,20 kn
b)   redoviti poludnevni 6 satni program:
       – organiziran u odgojnoj skupini poludnevnog boravka …………………………….. 1.517,04 kn
       – organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka ……………………………. 2.167,20 kn
c)  10,5 satni program za djecu s teškoćama u razvoju ……………………………………. 8.541,05 kn
d)  program poludnevnog boravka u bolnici Kantrida ……………………………….. ….. 1.517,04 kn
e)  program predškole ………………………………………………………………………………………70,00 kn

Iznos mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluge s prebivalištem na području grada Rijeke smanjuje se:

1. roditelju-korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi,
                  –          za drugo dijete za 30%
                  –          za treće dijete za 60%
                  –          za četvrto dijete i svako slijedeće dijete 100%2. za dane odsustva djeteta zbog bolesti za 20%.
                  pod uvjetom da su sva djeca upisana u dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva,
2. za dane odsustva djeteta zbog bolesti za 20%.

Grad Rijeka putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i nadalje će sufinancirati roditelje-korisnike usluga koji zadovoljavaju jedan od kriterija socijalnog programa.

U Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu, za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Rijeka planirano je ukupno 56.510.000,00 kuna. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovome Programu, za 2015. godinu planirano je:

R.br.

Naziv aktivnosti

Proračun 2015.

1.

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

44.210.600

2.

Programska djelatnost ustanove

2.383.500

3.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola,   programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama

522.900

4.

Otplata zajma

9.393.000

5.

Nabava opreme

0

 

Ukupno

56.510.000

 1. Dječji vrtići drugih osnivača

 

Ovaj Program uključuje i sufinanciranje programa predškolskih ustanova u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba kojih je na području grada Rijeke ukupno devet.

U pedagoškoj 2015./2016. godini, Grad Rijeka i nadalje će sufinancirati vrtiće drugih osnivača u jednakom obimu, odnosno sufinancirat će vrtiće s pripadajućim objektima kako su i navedeni u Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke, a sukladno rezultatima javnog poziva.

Zaključkom Gradonačelnika o sufinanciranju predškolske djelatnosti u vrtićima drugih osnivača od 26. siječnja 2015. godine, sufinancira se redoviti 10-satni i 6-satni program samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Sukladno navedenom zaključku, redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancira se s mjesečnim iznosom po djetetu od 810,00 kn za cjelodnevni program ili s mjesečnim iznosom od 567,00 kn za poludnevni program. Za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu osigurano je 4.700.000,00 kuna.

Od 1. rujna  2015. do 31. kolovoza 2016. godine planira se povećanje sufinanciranja predškolske djelatnosti u vrtićima drugih osnivača na način da se uz postojeći iznos sufinanciranja redovitog cjelodnevnog i poludnevnog programa sufinancira svaki verificirani posebni program koji obogaćuje redoviti cjelodnevni ili poludnevni program  za još 5% na iznos programa. Također će se dodatno sufinancirati i jaslički program povećanjem sufinanciranja za 20% na cijenu redovitog cjelodnevnog, odnosno poludnevnog programa. Ovakvim načinom sufinanciranja dječjih vrtića drugih osnivača, potičemo stručno usavršavanje odgojitelja ovisno o njihovim interesima, s ciljem da se obogaćuju redoviti programi i širi ponuda novih posebnih programa te zadovoljavaju potrebe roditelja za jasličkim programom.

Tijekom 2015. godine očekuje se proširenje djelatnosti u Dječjem vrtiću Žirafa za još jednu odgojnu skupinu u područnom vrtiću Žirafica te će se za potrebe ostvarenja programa u navedenom vrtiću dodatno osigurati sredstva za redoviti vrtićki ili jaslički program, nakon što područni vrtić Žirafica uđe u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Treba naglasiti da osnivači dječjih vrtića drugih osnivača samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu, kao i kriterije i visinu sudjelovanja roditeljakorisnika usluga u cijeni njihovih programa. Prema  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, osnivači dječjih vrtića su dužni osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjih vrtića i to prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu.

U skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, kapacitet u vrtićima drugih osnivača u gradu Rijeci je 446 djece te su proračunska sredstva planirana na toj osnovi, budući da Grad Rijeka nema utjecaja na upisnu politiku vrtića drugih osnivača i stoga nije u mogućnosti predvidjeti koliko će točno biti upisano djece s prebivalištem na području grada Rijeke od maksimalnog kapaciteta vrtića drugih osnivača. Za očekivati je da će vrtići drugih osnivača koji djeluju u gradu Rijeci prvenstveno zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i pritom sva raspoloživa mjesta ponuditi građanima Rijeke. Iz navedenog razloga Grad Rijeka, kao relevantan broj u izračunu, računa na makimalan broj od 446 djece koju mogu primiti dječji vrtići drugih osnivača. Pritom je za svako dijete potrebno osigurati sredstva neovisno o programu kojeg koristi budući da roditelji sami odlučuju koji će program njihovo dijete koristiti. Iz dosadašnjeg iskustva vidljivo je da dolazi do promjene broja djece koja koriste programe različitog trajanja tijekom godine te bi planiranje manjih sredstava na osnovu trenutnog odabira moglo dovesti do manjka sredstava u budućnosti. Navedeni princip izračuna primjenjiv je i u pojedinačnim izračunima sredstava za pojedini vrtić te je tako izračunati iznos naveden i u ugovorima o međusobnim pravima i obvezama koje Grad Rijeka potpisuje sa devet dječjih vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, određenim se kategorijama roditelja- korisnika usluga sa potpuno istim iznosima subvencionira cijena usluge Dječjeg vrtića Rijeka i cijena usluge vrtića drugih osnivača.

 

             III. PROVEDBA PROGRAMA

 

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojim dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija. Obrasci i dokumentacija potrebna za prijavu na javni poziv nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa (Privitak 1.).

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke i koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke. Prijavu na javni poziv pristupnik obavezno podnosi putem pošte. Pristupnik je dužan obrazac nakon ispunjavanja vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju poštom dostaviti Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravovremeno s potpunom dokumentacijom u roku koji je naveden u javnom pozivu. Dopunjena dokumentacija uz prijavu na javni poziv može se razmatrati samo ukoliko postoje objektivni razlozi za njezinu dostavu izvan roka utvđenog za podnošenje prijava. Sve dostavljene prijave obradit će i ocijenit Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, na osnovu temeljnih kriterija kvalitete sukladno:

 • Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
 • Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)
 • Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 83/01)
 • Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 114/02)
 • Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15)O načinu provedbe ovoga Programa u okviru sredstava osiguranih Proračunom Grada Rijeke za pojedine namjene odlučuje Gradonačelnik.

   

               IV. ZAVRŠNA ODREDBA

   

  Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/15-01/39
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


Privitak 1.