GRADONAČELNIK / Utorak, 19. svibnja 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini (“Narodne novine” broj 36/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke 12. svibnja 2015. godine, donio je

 

P L A N
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina
za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

 

 

 

Članak 1.

Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan), u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2015. godine.

 

 

Članak 2.

Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i navedeni u Planu zaštite od požara za područje grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Dobrovoljno vatrogasno društvo “Drenova”, (u daljnjem tekstu DVD “Drenova”), Dobrovoljno vatrogasno društvo “Sušak – Rijeka” (u daljnjem tekstu: DVD “Sušak” ), službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara, ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o. – Šumarije Rijeka, Pilotski klub “Krila Kvarnera” te Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija za komunalno redarstvo.

 

 

Članak 4.

Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, DVD “Drenova” i DVD “Sušak” u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju stalno dežurstvo od po dva vatrogasca i pasivno dežurstvo od po pet vatrogasaca u vremenu od:

       14,00 – 20,00 sati radnim danom i subotom

       10,00 – 20,00 sati nedjeljom i u dane blagdana.

 

 

 

Članak 5.

U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4. ovoga Plana, DVD-i provode ophodnju rubnih (šumskih) područja grada Rijeke uz prometnice i pojas željezničke pruge Rijeke – Zagreb i to:

       DVD “Drenova” ophodnju područja od mosta na Rječini između Pašca i Drenove te područja Katarine, Velog Vrha, Lubanja, Gornje i Donje Drenove, Kablara, Gornjeg Zameta i Srdoča,

       DVD “Sušak” ophodnju područja Kantride i Preluka, Škurinja, Pehlina, Podmurvica te Drage, Svetog Kuzma, Svilna i Pašca do mosta na Rječini,

       vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se samo u slučaju požara, kada u roku od 15 minuta moraju doći u sjedište radi odlaska na požarište.

Divlja odlagališta otpada na rubnim dijelovima područja grada Rijeke, tijekom požarne sezone nadzirat će Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija za komunalno redarstvo.

 

 

 

Članak 6.

Način uključivanja vatrogasnih postrojbi u akcije gašenje požara, utvrđeni su u poglavljima 3.1 i 3.2 Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke.

Način uporabe opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara i spašavanje osoba  te popis građevina i otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, određeni su u poglavljima 3.13 i 4. Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke.

 

 

Članak 7.

Pilotski klub “Krila Kvarnera” provodi motrenje cjelokupnog područja grada Rijeke na način da obavlja avio-izviđanja područja u vrijeme i na način određen Planom avio-izviđanja.

 

 

Članak 8.

DVD “Drenova”, DVD “Sušak” i Pilotski klub “Krila Kvarnera” održavaju kontinuiranu vezu s operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, a operativni centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke s dežurnom službom Odjela gradske uprave za komunalni sustav – Direkcijom za komunalno redarstvo, Županijskim centrom 112, Operativno-komunikacijskim centrom Policijske uprave primorsko-goranske te s drugim službama po potrebi.

 

 

Članak 9.

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu.

 

 

Članak 10.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/15-04/36-51
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 12. svibnja 2015.

 

                                                                                                                     GRADONAČELNIK

                                                                                                                   mr.sc. Vojko OBERSNEL